ΟΣΦΠ-ΠΑΟ 66-51(27-36)

ΟΣΦΠ-ΠΑΟ  66-51(27-36)

Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016

Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016

Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Κυριακή 28  Φεβρουαρίου  2016 :
~
29 Φεβρουαρίου
Οσίων και ομολογητών Κασσιανού του Ρωμαίου και Γεωργίου επισκόπου Δεφέλτου.
~
Από  2η χρονιά ποδηλατικών αγώνων αντοχής  2015  στο Αρφαρά  

 Οι νικητές την 2η ποδηλατοδρομία των Αρφαρών το 2015
Βίντεο :  
ΚΑΛΑΜΑΤΑ λιμάνι 27/02/2016 : https://youtu.be/8IPwPuDfmJ8 .-
 Αθλητές στους αγώνες  της2ης  χρονιά
~
Σήμερα 28/02/2016 εορτάζουν:
Κυριακή του Ασώτου, Όσιος Βασίλειος ο Ομολογητής, Αγία Κυράννα η Νεομάρτυς
 ~  Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Βασίλειον δώρημα, τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, ἐδείχθης Βασίλειε, ὡς βασιλεύσας παθῶν, τοὶς θείοις σου σκάμμασι, σὺ γὰρ ὁμολογία, τὸν σὸν βίον φαιδρύνας, λάμπεις δι' ἀμφοτέρων, ὡς ἀστὴρ σελασφόρος, ἐντεῦθεν τῆς ἀσάλευτου βασιλείας ἠξίωσαι.
Απολυτίκιο Αγ. Βασιλείου του Ομολογητού - 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ : https://youtu.be/nT36WaIfp7s .-

~Θέλει υπομονήν να έχη εκείνος όπου ζητεί να σωθή. Ει δε και ζητούμεν ημείς να τα κάμνη ο Θεός, όπως αρέσουν εις την ιδικήν μας διάκρισιν, τότε αλλοίμονον εις το χάλι μας.Γέροντας Ιωσήφ ο Αγιορείτης († 1959 μ.Χ.)
Όσιος Πορφύριος επίσκοπος Γάζης

Όσιος Πορφύριος επίσκοπος Γάζης
 
Α' και Β' Εύρεση Τιμίας κεφαλής του Αγίου Προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννη

Α' και Β' Εύρεση Τιμίας κεφαλής του Αγίο....
 
Άγιος Πολύκαρπος Επίσκοπος Σμύρνης

Άγιος Πολύκαρπος Επίσκοπος Σμύρνης
 
Μνήμη των εν τοις Ευγενίου ευρεθέντων Μαρτύρων

Μνήμη των εν τοις Ευγενίου ευρεθέντων Μα....
 
Άγιος Λέων ο Θαυματουργός Επίσκοπος Κατάνης

Άγιος Λέων ο Θαυματουργός Επίσκοπος Κατάνης
 
Άγιος Νικήτας ο νέος Ιερομάρτυρας

Άγιος Νικήτας ο νέος Ιερομάρτυρας
 
Άγιος Λέων Πάπας Ρώμης

Άγιος Λέων Πάπας Ρώμης
 
Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων

Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων
 
Άγιος Πάμφιλος και οι συν αυτώ Μάρτυρες

Άγιος Πάμφιλος και οι συν αυτώ Μάρτυρες
 
Άγιος Ονήσιμος ο Απόστολος
~ Βιογραφία
Κυριακή του Ασώτου Κυριακή του Ασώτου Κυριακή του Ασώτου Η δεύτερη Κυριακή του Τριωδίου είναι αφιερωμένη στην πολύ διδακτική παραβολή του ασώτου υιού (Λουκ.15,13-32). Η παραβολή ομιλεί για ένα πλούσιο νέο ο όποιος άσωτα κατασπατάλησε την περιουσία του σε χώρα μακρινή και στο τέλος κατάντησε να βόσκει χοίρους. Τότε μετανόησε και επέστρεψε στον πατέρα του, που τον δέχθηκε με άπειρη αγάπη και στοργή.
Ο ευαγγελιστής Λουκάς μας διέσωσε την παραβολή αυτή ως εξής: «Εἶπε δέ· ἄνθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς. Καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί· πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας. καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. Καὶ μετ᾿ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν ἅπαντα ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως. Δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὸς κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι. Καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης, καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους. Καὶ ἐπεθύμει γεμίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι, καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ. Εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν εἶπε· πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύουσιν ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ ἀπόλλυμαι! ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ ἐρῶ αὐτῷ· πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου. Οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου· ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου. Καὶ ἀναστὰς ἦλθε πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ υἱός· πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου. Εἶπε δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ· ἐξενέγκατε τὴν στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας, καὶ ἐνέγκαντες τὸν μόσχον τὸν σιτευτὸν θύσατε, καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν, ὅτι οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησε, καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὑρέθη. καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι. ῏Ην δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ· καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισε τῇ οἰκίᾳ ἤκουσε συμφωνίας καὶ χορῶν, καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν παίδων ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἥκει καὶ ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν. ὠργίσθη δὲ καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν. ὁ οὖν πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε τῷ πατρί· ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα μετὰ τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ· ὅτε δὲ ὁ υἱός σου οὗτος, ὁ καταφαγών σου τὸν βίον μετὰ πορνῶν, ἦλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· τέκνον, σὺ πάντοτε μετ᾿ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν· εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει, ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησε, καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὑρέθη». (Λουκ. 15, 11 - 32)
Απόδοση: «Υπήρχε κάποιος πατέρας που είχε δυο γιους. Ο δεύτερος, κάποια στιγμή, ζήτησε το μερίδιο της κληρονομιάς του και έφυγε σε μακρινές χώρες, όπου σπατάλησε την περιουσία του σε ασωτίες. Τα χρήματα κάποτε τελείωσαν και στην περιοχή έπεσε μέγας λιμός. Αναγκάστηκε να γίνει χοιροβοσκός και να προσπαθεί να χορτάσει από τις βρωμερές και ευτελείς τροφές των χοίρων. Μέσα στη δίνη του θυμήθηκε την αρχοντική ζωή στο πατρικό σπίτι. Θυμήθηκε πως ακόμα και οι δούλοι του πατέρα του ζούσαν ασύγκριτα καλλίτερη ζωή από τη δική του. Τότε πήρε τη μεγάλη απόφαση να γυρίσει στο σπίτι του και να ζητήσει από τον πατέρα του να τον συγχωρήσει και να τον προσλάβει ως δούλο του. Όμως ο στοργικός πατέρας του τον δέχτηκε ως γιο του και τον περιποιήθηκε δεόντως, παρά τις διαμαρτυρίες του μεγάλου γιου του, διότι «νεκρός ην και ανέζησε, και απολωλώς ήν και ευρέθη».
Η παραβολή είναι ανεξάντλητη σε νοήματα, αφού, όπως λέγεται, ολόκληρο το έργο της Θείας Οικονομίας ευρίσκεται μέσα σ' αυτή. Το βαθύτερο νόημα της παραβολής είναι τετραπλό:
α. Η απελπιστική κατάσταση στην οποία φθάνει ο αμαρτωλός.
β. Η ανάγκη μετανοίας και τα σωτήρια αποτελέσματα της.
γ. Το μέγεθος της θείας Ευσπλαχνίας στην οποία μπορούν να στηρίζονται και οι πλέον αμαρτωλοί, ώστε να μη φθάνουν ποτέ στην απελπισία. Κανένα αμάρτημα, όσο μεγάλο κι αν θεωρείται, δεν μπορεί να υπερνικήσει τη φιλάνθρωπη γνώμη του Θεού και
δ. Η αποφυγή του αισθήματος της αυτάρκειας του δικαιωμένου, όπως θεωρούσε τον εαυτό του ο πρεσβύτερος υιός.
Εάν λοιπόν συναισθανθούμε την πραγματική πνευματική μας κατάσταση και με ειλικρίνεια ομολογήσουμε τα λάθη μας και την κατασπατάληση των ταλάντων πού μας χάρισε ο Θεός, θα καταλάβουμε ότι αυτή την Κυριακή όλοι μας εορτάζουμε και όλοι, κατά κάποιο τρόπο, είμαστε άσωτοι υιοί, απομακρυνθέντες από τον «Οίκον του Ουρανίου Πατρός μας».
~
*** 
Διαδρομή : Μελιγαλά -Τρίπολη -Λεβίδι (καφές)- Κλειτορία -Σπήλαιο Λιμνών (παραμονή, επίσκεψης) - Χ.Κ. Καλαβρύτων (1α ώρα παραμονή)- στο χωριό Ζαρούχλα Ν. Αχαϊας (φαγητό)- Λίμνη Τσιβλού (επίσκεψη ) -Ακράτα (απογευματινός καφές)-επιστροφή Μελιγαλά από Κόρινθο -Τρίπολη  Τιμή : 18 ευρώ .- Τουριστικό Γραφείο Δαβίλλας Τούρς   http://davillawtoyrw.wix.com/tours  .-

Εκκλησία στο χωριό Ζαρούχλα

 πέντε φίλοι στο χωριό Ζαρούχλα

 Στον πύργο του Σωτήρη Χαραλάμπη

Στη λίμνη Τσιβλού Ν. Αχαϊας

  Μαρμάρινη πλάκα στον πύργο

***  Με καλό καιρό η τελετή έναρξης του Καλαματιανού Καρναβαλιού 

Ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για αύριο Κυριακή 28/2/2016 προβλέπεται αίθριος, στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες ο ουρανός θα είναι κυρίως καθαρός, με κάποιες σποραδικές νεφώσεις. Τις πρώτες πρωινές ώρες θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να πυκνώνουν κατά διαστήματα. Η ημέρα θα ξεκινήσει και θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και κάποιες σποραδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία θα κυμανθεί από 30-75%. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ασθενείς, από Α-ΒΑ διευθύνσεις, με ένταση 2-3 μποφόρ, το πρωί θα στραφούν σε Α-ΝΑ, με ένταση 3-4 μποφόρ και από τις πρώτες μεσημβρινές ώρες και μετά θα ενισχυθούν, στα 4-5 μποφόρ, ενώ οι ριπές ανέμου ενδέχεται να αγγίζουν τα 6 μποφόρ. Θα συνεχιστεί η συγκέντρωση φορτίου αφρικάνικης σκόνης σαχαριανής προέλευσης, αρχικά σε μικρές ποσότητες, ενώ θα ενισχυθεί σημαντικά από τις απογευματινές ώρες και μετά, προκαλώντας θολούρα στην ατμόσφαιρα. Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος(Κώστας_Καλαμάτα) για το meteoclub.gr και το kalamata.meteoclub.gr/ - 

***  Ριζικές αλλαγές στα επείγοντα του Νοσοκομείου Καλαμάτας

Μεγάλες αλλαγές στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών έχει σχεδιάσει και δρομολογήσει η Διοίκηση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας, με αποκλειστικό και κύριο στόχο την ταχύτερη, καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Ο διοικητής του Γ.Ν Μεσσηνίας, Γιώργος Μπέζος, είχε προαναγγείλει από τις αρχές του έτους, κατά την ανακοίνωση του επιχειρησιακού σχεδιασμού, ότι ο τρόπος λειτουργίας των Επειγόντων αποτελεί κυρίαρχο θέμα και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να βελτιωθεί αισθητά η κατάσταση. Χρόνια τώρα ήταν κοινά αποδεκτό ότι η στέγαση του ΕΚΑΒ στην καρδιά του Τμήματος των Επειγόντων Περιστατικών αλλοίωνε το μελετητικό και λειτουργικό του σχεδιασμό. Με την πρόσφατη αποχώρηση και μετεγκατάστασή του στο Ανατολικό Κέντρο, όμως, άλλαξαν τα δεδομένα για έναν ευρύτερο ανασχεδιασμό και ήδη είναι όλα έτοιμα, ώστε τις αμέσως επόμενες ημέρες, κι αφού ολοκληρωθούν κάποιες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις, να μπει σε εφαρμογή το νέο μοντέλο λειτουργίας. Με αφορμή, δε, τις αναμενόμενες αλλαγές στα Επείγοντα, ο κ. Μπέζος δήλωσε: «Θεωρώ τον επικείμενο χωροταξικό και λειτουργικό ανασχεδιασμό στο Τμήμα των Επειγόντων Περιστατικών ως μία από τις πλέον σημαντικότερες παρεμβάσεις που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια στο νοσοκομείο μας. Όλοι γνωρίζουμε, από το 2000, ότι η λειτουργία των Επειγόντων Περιστατικών παρουσιάζει χαρακτηριστικές και συγκεκριμένες αδυναμίες, που οφείλονται σε μια σειρά από λόγους. Σήμερα όμως-με την αποχώρηση του ΕΚΑΒ- έχουμε μπροστά μας ένα νέο τοπίο και μια νέα πρόκληση. Έχουμε ένα νέο σχεδιασμό που είναι το αποτέλεσμα μιας βαθιάς και συστηματικής μελέτης με τους συνεργάτες ιατρούς και νοσηλευτές. Η νέα αυτή πρόταση φιλοδοξεί να δώσει λύσεις και να συμβάλει σε μία καλύτερη λειτουργία. Ουσιαστικά στηρίζεται στους εξής δύο πυλώνες: από τη μια, η ενίσχυση και αυξημένη παρουσία ειδικευμένων ιατρών στα ιατρεία των Επειγόντων και, από την άλλη, η οργανωμένη και αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης κατά το χρόνο της αναμονής. Βασικός στρατηγικός μας στόχος είναι η ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση του ασθενούς, η μείωση όσο το δυνατόν του χρόνου αναμονής και, τέλος, η ορθή διαχείριση και αποφυγή εντάσεων και διαπληκτισμών. Σε αυτή την προσπάθεια, λοιπόν, θέλω για ακόμη μια φορά να εκφράσω τη μεγάλη μου ευγνωμοσύνη και τις βαθιές μου ευχαριστίες στην οικογένεια της Βικτωρίας Καρέλια, που μέσα από την πρόσφατη δωρεά μάς δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε αυτό το νέο σχεδιασμό. Έχουμε δηλώσει επανειλημμένως ότι όραμά μας είναι το νοσοκομείο μας να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και να καταστεί το κέντρο υγειονομικής αναφοράς όλης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Και για αυτό το όραμα δουλεύουμε καθημερινά με αγάπη και μεράκι». - 

*** Ξεκίνησε η Κόκκινη Νύχτα στην Καλαμάτα- Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων (φωτογραφίες και βίντεο)         
      
 
 
 
Μια νύχτα που περίμενε εδώ και καιρό η Καλαμάτα ξεκίνησε λίγα λεπτά πριν τις 7 το απόγευμα, η έναρξη δόθηκε και τυπικά από τη φιλαρμονική της πόλης που εδώ και λίγη ώρα περιοδεύει σε κεντρικά σημεία της Καλαμάτας.
  Το υπόλοιπο πρόγραμμα της βραδιάς έχει ως έξης:
  Κεντρική Πλατεία – Βασιλέως Γεωργίου:
19.00 Ζωντανή ραδιοφωνική και διαδικτυακή εκπομπή
21.15 Δρώμενα record Guinness Bachata
21.45 Έντεχνη – ευρωπαϊκή μουσική με τους Coverbus
Πλατεία 23ης Μαρτίου:
20.00 Μεσσηνιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο: Μουσική και τραγούδια από τη θεατρική παράσταση «Ρεμπέτικο»
Πλατεία Όθωνος:
20.45 Παραδοσιακό χορευτικό γλέντι με τοπικούς Συλλόγους
Έναντι Πνευματικού Κέντρου:
21.00 Δραστηριότητες για παιδιά
Παράλληλες δράσεις
Πεζόδρομος Αμφείας – Ιστορικό Κέντρο:
20.00 Street party με DJ & happenings
Πεζόδρομος Ιατροπούλου:
20.00 Ζωντανή μουσική Jazz – Soul – Funky
23.00 Μουσική από DJ & happenings
Αριστομένους & Κολοκοτρώνη:
20.00 Ακροβατικές χορευτικές επιδείξεις από το Σύλλογο «Άθλος»
Βασ. Σοφίας & Αριστομένους:
20.00 Μουσική από DJ
Γερμανού & πλ. 23ης Μαρτίου:
20.00 Μουσική Latin από DJ
Νικηταρά – Αβίας & Αναγνωσταρά:
20.00 Μουσική από DJ
Τέρμα Ιατροπούλου (σιντριβάνι):
20.00 Αθλητικές δραστηριότητες
από το Σύλλογο «Ακρίτας»
Πεζόδρομος Μπενάκη – Ιστορικό Κέντρο
20.00 Ζωντανή Μουσική:
Έντεχνο - Δημοτικό – Ρεμπέτικο
Βασ. Όλγας & Ανδρ. Σκιά:
20.00 Μουσική από DJ & Κεράσματα
Βαλαωρίτου & Αναγνωσταρα:
20.00 Μουσική από DJ & happenings
Κολοκοτρώνη & Αναγνωσταρά:
20.00 Επίδειξη μόδας με νυφικά
Video:  Κόκκινη Νύχτα Καλαμάτα 2016 , https://youtu.be/IPJGHr3N6s8 .-

***  Στο “Final 3” για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα του 2021 η Καλαμάτα! (φωτογραφίες & βίντεο)          
      
 
Και τώρα οι τρεις μας… Ελευσίνα, Καλαμάτα και Ρόδος στην επόμενη φάση
*Δείτε εδώ φωτογραφίες & βίντεο από την χθεσινή εκδήλωση στο Υπουργείο Πολιτισμού 
Η υποψηφιότητα της Καλαμάτας για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021 έπεισε την επιτροπή επιλογής για την ελληνική πόλη και έτσι από χθες βρίσκεται ανάμεσα στις τρεις που συνεχίζουν στην επόμενη φάση.
Να σημειωθεί ότι οι άνθρωποι του Kalamata21 παρουσίασαν το πρωί της Τετάρτης σε ξενοδοχείο της Αθήνα την υποψηφιότητα μαζί με άλλες 13 πόλεις.
Κι ενώ οι πληροφορίες ανέφεραν ότι στην επόμενη φάση θα περάσουν τέσσερις ομάδες, τελικά εκείνες που προκρίθηκαν ήταν τρεις.
Όταν αυτό ακούστηκε στην αίθουσα από τα χείλη του υπουργού, οι παρευρισκόμενοι πάγωσαν, αφού, όπως ήταν λογικό, αύξησε κι άλλο την αγωνία.
Για αυτή την εκδήλωση βρέθηκαν χθες στο υπουργείο Πολιτισμού ο δήμαρχος Καλαμάτας, σύσσωμη η ομάδα του Kalamata21, αλλά και υποστηρικτές της υποψηφιότητας.
Πρώτος το λόγο πήρε ο υπουργός Πολιτισμού, Αριστείδης Μπαλτάς, που χαρακτήρισε την εκδήλωση «γλυκόξινη» για τους παρευρισκομένους, αφού οι εκπρόσωποι τριών πόλεων θα γεύονταν «τη γλύκα της πρόκρισης», ενώ έντεκα θα εγκατέλειπαν το όνειρο της πολιτιστικής πρωτεύουσας για το 2021.
Μιλώντας για το διαγωνισμό, είπε ότι η μεγάλη συμμετοχή αυτή τη φορά ήταν εξαιρετικά σημαντική, αφού 14 πόλεις μπήκαν στη διαδικασία να φτιάξουν το δικό τους φάκελο υποψηφιότητας, κάτι που στηρίχτηκε κατά βάση στους κατοίκους της κάθε μίας και έδειξε τη δύναμη της καθεμιάς στα θέματα πολιτισμού.
Τέλος, προέτρεψε και τις πόλεις που δεν προκρίθηκαν να συνεχίσουν να ασχολούνται με τον πολιτισμό, όπως έκαναν αυτό το διάστημα.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Υπεύθυνου για τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες Sylvain Pasqua και όσο περνούσε η ώρα, η αγωνία όλο και μεγάλωνε, μέχρι που ο Βρετανός Πρόεδρος της 12μελούς Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Steve Green, άρχισε να ανακοινώνει τα αποτελέσματα.
Πρώτη πόλη που προκρίθηκε ήταν η Ελευσίνα, δεύτερη η Καλαμάτα και τρίτη η Ρόδος, με το κοντράστ των συναισθημάτων να είναι έντονο, αφού τρεις αποστολές πετούσαν στα ουράνια και έντεκα ξεχνούσαν για πάντα το θεσμό.
Οι τρεις πόλεις πλέον, καλούνται να υποβάλουν αναθεωρημένους φακέλους υποψηφιότητας, ύστερα από σχετικές υποδείξεις των εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να λάβουν μέρος στη συνάντηση επιλογής, τον Νοέμβριο του 2016, για την ανάδειξη μίας ελληνικής πόλης, ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021.
Παναγιώτης Νίκας
Μιλώντας στο «Θάρρος», ο δήμαρχος Καλαμάτας δήλωσε ευτυχισμένος από το άριστο αποτέλεσμα, ενώ στη συνέχεια ανέφερε ότι «οι Καλαματιανοί πρέπει να συνεχίσουμε ενωμένοι, κάτι που έγινε μέχρι τώρα και πλέον θα αγωνιστούμε με τις άλλες δυο πόλεις, με στόχο τη νίκη της Καλαμάτας.
Μια πόλη η οποία ομορφαίνει και μεγαλώνει συνεχώς, που πρέπει να γίνει πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021, είναι κάτι που χρωστάμε στους προγόνους μας, αφού από την πόλη μας ξεκίνησε η επανάσταση. Έτσι μετά 200 χρόνια η πόλη θα είναι η πρωτεύουσα του πολιτισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο».
Έκτωρ Τσατσούλης
Ο εκτελεστικός διευθυντής του Kalamata 21, Έκτωρ Τσατσούλης, με τη σειρά του δήλωσε ότι η Καλαμάτα πέτυχε το στόχο της: «Είμαστε πλέον στις τρεις πόλεις. Η σοβαρή προσπάθεια, η οργανωμένη δουλειά, ο επαγγελματισμός, ήταν όλα αυτά τα συστατικά που απέδωσαν. Αυτή η επιλογή ήταν κόντρα σε όσους είχαν τις δικές τους επιφυλάξεις ή ενστάσεις, αλλά και το αποτέλεσμα μας δικαίωσε».
Του Παναγιώτη Μπαμπαρούτση
Video:  Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Kalamata:21 ,  https://youtu.be/3aM1fMR4Y0U .-
 
***  Οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» του Γιάννη Μαρκόπουλου στο Μέγαρο Χορού          
      
Το βράδυ της 23ης Μαρτίου 2016, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο απελευθέρωσης της Καλαμάτας από τον τουρκικό ζυγό, ο Δήμος Καλαμάτας θα διοργανώσει, στο Μέγαρο Χορού, συναυλία, κατά τη διάρκεια της οποίας ο συνθέτης Γιάννης Μαρκόπουλος με πολυμελή ορχήστρα θα παρουσιάσει έργο του που βασίζεται στο ποίημα του Διονυσίου Σολωμού «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι».
Ο δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας τόνισε πως θα είναι μια «ονειρική βραδιά», κατά την οποία το σπουδαίο αυτό έργο θα παρουσιασθεί για πρώτη φορά στο κοινό της Καλαμάτας.
  Μια συμβολική «Λαϊκή Λειτουργία»
Με τον Γιάννη Μαρκόπουλο να θεωρεί ότι, σήμερα, το έργο εστιάζει, αφενός, σε τρεις σημαίνουσες λέξεις που εκφράζονται ως συλλαλητήριο: «Λόγο, Έργο, Νόημα», και αφετέρου, «στην εμπέδωση του ορίζοντα της τέχνης, ώστε να κρατήσουμε ό,τι είναι ζωντανό και χρήσιμο, για να πορευτούμε στο εκσυγχρονισμένο μέλλον», η «Λαϊκή Λειτουργία» είναι για τρεις τραγουδιστές, αφηγήτρια, μεικτή χορωδία και ορχήστρα.
Η επιλογή των στίχων, η τοποθέτηση των τριών ποιητικών σχεδιασμάτων, η επιλογή των κειμένων, οι συνδυασμοί και οι συζεύξεις αποσπασμάτων και ποιητικών φράσεων του ποιητή έγιναν από τον ίδιο το συνθέτη.
Ο Γιάννης Μαρκόπουλος άρχισε να συνθέτει, προσεγγίζοντας τους «Ελεύθερους πολιορκημένους» του Διονυσίου Σολωμού, από τη δεκαετία του ’60. Σταμάτησε για ένα διάστημα και, το 1968, συνέχισε τη σύνθεση για αρκετό καιρό και στα τρία σχεδιάσματα.
Πολλές μουσικές του σκέψεις υπαγορεύτηκαν από τους αγώνες της νεολαίας, όπως εκφράστηκαν και στα γεγονότα της Νομικής και του Πολυτεχνείου, αφού και ο ίδιος ήταν εκεί με τους φοιτητές φίλους του.
Στα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας (1972 - 74), συνέθεσε τα μέρη: «Μητέρα μεγαλόψυχη», «Αραπιάς άτι», «Πειρασμός», «Έξοδος» και «Η θέληση μου βράχος».
Το 1975 έδωσε την οριστική μορφή στο έργο, αυτή της «Λαϊκής Λειτουργίας».
Ο συνθέτης οργάνωσε το λιμπρέτο του μουσικού έργου, επιλέγοντας από όλα τα σχεδιάσματα του ποιήματος και τα πεζά, τους στίχους και τα αφηγηματικά μέρη.
Η πρώτη παρουσίαση έγινε το 1975, από τον ίδιο, τραγουδώντας τα μέρη του έργου και παίζοντας πιάνο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου τον είχε καλέσει ο αείμνηστος καθηγητής Λίνος Πολίτης, ο πιο σημαντικός, ίσως, μελετητής του Σολωμού και επιμελητής της έκδοσης των χειρογράφων του ποιητή σε δύο τόμους. Ήταν μια ξεχωριστή βραδιά, όπου καθηγητές και φοιτητές έδωσαν τη γνώμη τους, πρόσφεραν την αγάπη τους και την εκτίμησή τους για το έργο. Η συγκέντρωση αυτή βοήθησε το συνθέτη στην εδραίωση της πεποίθησης για την αξία της μελωδικής και ρυθμικής του ομιλίας πάνω στο εξαίσιο ποίημα του εθνικού μας ποιητή.
Επιμέλεια: Αντώνης Πετρόγιαννης

***  Δήλωση του Αντώνη Σαμαρά για την πρόκριση της Καλαμάτας στην επόμενη φάση για Πολιτιστική Πρωτεύουσα του 2021

Όλοι οι Καλαματιανοί αλλά και όλοι οι Μεσσήνιοι νιώσαμε υπερήφανοι για την πρόκριση της Καλαμάτας στην τελική τριάδα επιλογής για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για το 2021. Η ανάδειξη του πολιτιστικού θησαυρού της πόλης μας αναγνωρίστηκε επάξια από την αρμόδια επιτροπή. Η αναγνώριση αυτή, αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για τη συνέχεια και είναι αντάξια της μεγάλης συνεισφοράς της Καλαμάτας στην ιστορία του τόπου μας. Θέλω να συγχαρώ τον Έκτορα Τσατσούλη, τους ανθρώπους που εργάστηκαν μαζί του και όλους τους εθελοντές για αυτή την επιτυχία. Να εκφράσω δημόσια και πάλι ότι σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Όλοι είμαστε ενωμένοι και αρωγοί. Είμαι σίγουρος για την τελική νίκη. Είμαι σίγουρος ότι αυτό το όραμα για την Καλαμάτα αλλά και για ολόκληρη τη Μεσσηνία θα γίνει πραγματικότητα. - 

***  Διημερίδα για τον καρκίνο και δωρεάν εξέταση 200 γυναικών στην Καλαμάτα         
     
Επιστημονική διημερίδα με θέμα «Προλαμβάνω τον καρκίνο» και δωρεάν κλινική εξέταση 200 γυναικών, οργανώνεται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, σε συνεργασία με την Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο».
Οι δράσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν στην Καλαμάτα την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Μαρτίου, ενώ τελούν υπό την αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Χειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, του Ιατρικού Συλλόγου και της Ιατρικής Εταιρείας Μεσσηνίας, με την εθελοντική συνδρομή του Συλλόγου «Ξαναρχίζω».
  Διημερίδα
Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν και θα μιλήσουν διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί γιατροί από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, ενώ την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο κ. Γιώργος Ζωγράφος, καθηγητής Χειρουργικής – αναπληρωτής πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η διημερίδα θα διεξαχθεί στο αμφιθέατρο «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος» στο Διοικητήριο, την Παρασκευή 4 Μαρτίου 7.00 μ.μ.-9.00 μ.μ.
  Δωρεάν εξέταση
Παράλληλα, γιατροί θα διεξάγουν δωρεάν κλινική εξέταση σε 200 περίπου γυναίκες άνω των 40 ετών, σε αίθουσες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, στο ισόγειο του Διοικητηρίου.
Στο πλαίσιο των διήμερων αυτών δράσεων οι εξετάσεις θα γίνουν την Παρασκευή 3.00 μ.μ. – 6.00 μ.μ. και το Σάββατο 9.00 π.μ.-2.00 μ.μ. και 4.00 μ.μ.-7.00 μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενες για εξέταση γυναίκες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από τη Δευτέρα 29/2 μέχρι και την Πέμπτη 3/3 και από τις 9.00 το πρωί έως τις 2.00 μετά το μεσημέρι στην επισκέπτρια Δημόσιας Υγείας  της  Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, κα Πικιού, στο τηλ. 2721361380.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  Β.Β.
 
***  Έργο για την ανάδειξη των μονοπατιών της Νέδουσας          
     
Με προγραμματική σύμβαση περιφέρειας και Δήμου Καλαμάτας 
Προγραμματική σύμβαση θα υπογράψει η Περιφέρεια Πελοποννήσου με το Δήμο Καλαμάτας για την εκτέλεση έργου που αφορά στην ανάπλαση των μονοπατιών της Νέδουσας.
Αυτό είναι προϋπολογισμού 333.880 ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και το Πρόγραμμα Πυρόπληκτων Περιοχών Πελοποννήσου.
Την προσεχή Δευτέρα, δε, θα ζητηθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο η έγκριση αυτής της προγραμματικής σύμβασης.
Έργα ανάδειξης
Φορέας υλοποίησης του έργου θα είναι ο Δήμος Καλαμάτας, ενώ στη σύμβαση θα συμμετέχει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας.
Το έργο αφορά:
-Την ανάπλαση/εξωραϊσμό της κεντρικής πλατείας της Νέδουσας, όπου βρίσκεται και ο Ιερός Ναός της Αγίας Αικατερίνης
-Την ανάπλαση τμήματος του εσωτερικού δικτύου του οικισμού με την κατασκευή λιθόστρωτου από ακανόνιστες λίθινες πλάκες της περιοχής
-Την αποκατάσταση του υφιστάμενου παλαιού μονοπατιού που οδηγεί στον παλαιό νερόμυλο και το γεφύρι με λίθους αναλόγου τύπου
-Τον ηλεκτροφωτισμό τμήματος του εσωτερικού δικτύου με φωτιστικά σώματα παραδοσιακού απλού τύπου.
Σε 16 μήνες
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα είναι ο φορέας εκτέλεσης του έργου, καθώς διαθέτει τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, απαιτούμενος χρόνος για τη διαδικασία δημοπράτησης του έργου και ανάδειξης αναδόχου, με αρχή την ημερομηνία υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης και τέλος την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου με τον ανάδοχο, έχουν ορισθεί οι 10 μήνες.
Για την εκτέλεση, δε, του έργου θα απαιτηθούν συνολικά 6 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον εργολάβο.
Η δε προγραμματική σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει συνολική διάρκεια 33 μηνών.
Της Βίκυς Βετουλάκη 

***  Θεωρία και πρακτική…

Στο ρεπορτάζ για την απόφαση του υπουργείου για τον Κυπαρισσιακό Κόλπο, στην "Εφημερίδα των Συντακτών", χθες, ο Δημήτρης Τερζής σημείωνε μεταξύ άλλων: «Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πρόσφατη συνάντησή τους οι δήμαρχοι της περιοχής ανέπτυξαν το όραμά τους για τον Κυπαρισσιακό Κόλπο, το οποίο αναλώνεται στο τρίπτυχο τουρισμός-παροχή υπηρεσιών-αγροτική παραγωγή. Στη συνάντηση ακούστηκε και το όνομα του εφοπλιστή Πέτρου Παππά, ο οποίος παράνομα στο παρελθόν προχώρησε σε εργασίες διάνοιξης δρόμων στην Ελαία, προκειμένου να χτίσει 60 βίλες σε μια έκταση 308 στρεμμάτων, η οποία βρίσκεται μέσα στην προστατευόμενη περιοχή με κωδικό GR2550005 και ονομασία “Θίνες Κυπαρισσίας-Νεοχώρι-Κυπαρισσία”. “Αν θα χτίσει ο Παππάς ή όχι, έχει πάρει διαστάσεις για όλον τον Κυπαρισσιακό. Αναγάγαμε μια επένδυση σε μέγα ζήτημα και από εκεί ξεκίνησε το κακό κι έχουν διχαστεί οι τοπικές κοινωνίες”, είπε χαρακτηριστικά ο πρώην δήμαρχος Τριφυλίας, Κώστας Κόλλιας. Ωραία όλα τα παραπάνω, ωστόσο είναι λίγο δύσκολο να πείσουν για τις περιβαλλοντικές τους ευαισθησίες δήμαρχοι που, μεταξύ άλλων, στο παρελθόν έχουν συλληφθεί επ’ αυτοφώρω να θάβουν σκουπίδια στο δρυμό της Φολόης (δήμαρχος Α. Ολυμπίας), έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με κατοίκους επειδή σιωπηλά συναίνεσαν στη δημιουργία λιγνιτωρυχείου στα όρια περιοχής Natura (δήμαρχος Τριφυλίας) κι έχουν αποτύχει να καθαρίσουν την πόλη τους από χιλιάδες τόνους σκουπιδιών, δύο χρόνια μετά την εκλογή τους (δήμαρχος Πύργου)»... Δια την αντιγραφή, Α.Π. - 

*** 

*** Αθλητική ε4νημέρωση  :

***  ΝΟΚ: Λαμπρή εκδήλωση για έναν μεγάλο ιστορικό σύλλογο (φωτογραφίες) 

 
 
 
 
 
 
 
Το εντευκτήριο του ΝΟΚ αποδείχθηκε μικρό για να χωρέσει τη μεγάλη αθλητική οικογένεια του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας, η οποία συγκεντρώθηκε χθες το βράδυ εκεί σε μια όμορφη εκδήλωση, με αφορμή την κοπή της πίτας και τη βράβευση των αθλητών και αθλητριών που διακρίθηκαν. Ο πρόεδρος Δημήτρης Κακαλίκας έκανε μια σύντομη αναφορά στην πορεία του ιστορικού Ομίλου που συνεχίζει με πλούσια δράση και πολλές επιτυχίες, παρά τις τεράστιες δυσκολίες και καλωσόρισε τους παραβρισκόμενους που εκτός από τους αθλητές-τριες με τις οικογένειές τους, τους παράγοντες και τους προπονητές του ΝΟΚ ήταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, Αντώνης Δημητρακόπουλος, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας, ο πρόεδρος του αθλητικού Φορέα Νίκος Μπασακίδης, ο δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος του Αιόλου, Χάρης Βγενής και εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών. Ο κ. Νίκας βραβεύοντας την κορυφαία κολυμβήτρια του ΝΟΚ, Βασιλική Μπάκα, η οποία εντάχθηκε πρόσφατα στην προολυμπιακή ομάδα, παραδέχθηκε ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις θυμίζουν εποχή του ’70 και δεσμεύθηκε ότι μέσω ΕΣΠΑ το 2016 θα είναι χρονιά αναβάθμισης για τους χώρους άθλησης του Δήμου.Φωτογραφίες: Στασινός Μουτσούλας ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ NOK 2016 ΠΛΑΚΕΤΑ Εταιρεία GENESIS PHARMA Α.Ε. για την πολύτιμη προσφορά της στον Όμιλο. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΠΛΑΚΕΤΑ & ΔΙΠΛΩΜΑ  Μπάκα Βασιλική – Σταυρούλα για τη συμμετοχή της και τις διακρίσεις της με την Εθνική Ομάδα κολύμβησης  Λουκαρέα Σταυρούλα για την κατάκτηση της 1ης θέσης στα 50 & 100 ΥΠ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παμπαίδων – Παγκορασίδων ΑΒ και την είσοδό της στη Προεθνική ομάδα κολύμβησης.  Μάργαρη Ουρανία για τη κατάκτηση της 3ης θέσης στα 4 χ 100 Μ.Ο. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών  Παπαμανωλοπούλου Εριέττα για τη κατάκτηση της 3ης θέσης στα 4 χ 100 Μ.Ο. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών.  Τσάκαλης Γεώργιος για την κατάκτηση της 3ης θέσης στα 50ΠΡ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παμπαίδων – Παγκορασίδων ΑΒ  Φιλανδριανού Ελευθερία για τη κατάκτηση της 3ης θέσης στα 4 χ 100 Μ.Ο. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών  Αγγουράς Ιωάννης για τη κατάκτησης της 2ης θέσης στα 50 & 100 ΕΛ στους Χειμερινούς Αγώνες Παμπαίδων Παγκορασίδων ΑΒ Νοτίου Ελλάδος  Λαπιώτη Βασιλική για τη κατάκτησης της 2ης θέσης στα 100 ΕΛ στους Χειμερινούς Αγώνες Παμπαίδων Παγκορασίδων ΑΒ Νοτίου Ελλάδος  Μητρόπουλος Αθανάσιος για τη κατάκτησης της 3ης θέσης στα 50 ΠΡ στους Χειμερινούς Αγώνες Παμπαίδων Παγκορασίδων ΑΒ Νοτίου Ελλάδος  Σκιαδοπούλου Όλγα για τη κατάκτησης της 3ης θέσης στα 50 ΕΛ στους Χειμερινούς Αγώνες Παμπαίδων Παγκορασίδων ΑΒ Νοτίου Ελλάδος Για τις αθλητικές επιδόσεις τους το 2015 Γεωργακοπούλου Βασιλική, Καντζηλιέρη Ευαγγελία, Κουτσιούκος Δημήτριος, Κουτσιούκου Παναγιώτα, Λαπιώτη Αγάπη – Ελπίδα, Μακρέας Βασίλειος, Μαρλαντής Θεοδόσιος, Προφητάκης Γεώργιος, Σαραντόπουλος Σαράντος, Σκουρτσίδης Κανέλλος, Σταματίου Δημήτριος, Τζώρτζης Διονύσιος, Τσαΐρη Δήμητρα – Φιλαρέτη, Χάππα Αναστασία, Χάππας Παναγιώτης, Χρυσομάλλης Μάριος. ΠΟΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Για την κατάκτηση της 1ης θέσης στην Περιφέρεια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Β’ Εθνικής Ανδρών 2015: Αγγελέας Σταύρος, Αγγελής Κωνσταντίνος, Αντωνέας Θεοφάνης, Γιαννακόπουλος Σπύρος, Γκούμας Γεώργιος, Θεοδωρακόπουλος Στέλιος, Καρπέτας Κωνσταντίνος, Κατόπης Ηλίας, Κοσιφολόγος Αθανάσιος, Μέγγος Παναγιώτης, Μίλορντ Θανάση, Μουστάκας Φίλιππος, Μπεσσής Γεώργιος, Παναγιώταρος Νικόλαος, Παπασταθόπουλος Ιωάννης, Πλατάρος Δημήτριος, Σπανός Διονύσιος, Τζούβελης Κωνσταντίνος, Τσιότσιος Κωνσταντίνος, Χρονόπουλος Χρήστος. ΣΚΑΚΙ ΠΛΑΚΕΤΑ & ΔΙΠΛΩΜΑ Για την κατάκτηση της 9ης θέσης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α’ Εθνικής Κατηγορίας 2015: Κινόπουλος Αργύρης (αρχηγός), Βλαχάκης Νίκος, Διαμαντέας Πέτρος, Λιάκος Χρήστος, Λούκα Μαριάνθη, Μουτζούρης Ιάσονας, Μπακής Απόλλων, Τσεκούρας Θοδωρής, Φράγκου Μαρία. -Για την διάκριση του στο Διεθνές Τουρνουά της Νίκαιας: Μπακής Απόλλων - Φοίβος Για τις σημαντικές διακρίσεις τους σε Περιφερειακό και Πανελλήνιο επίπεδο: Αθανασόπουλος Θοδωρής, Αθανασοπούλου Ανδριάννα, Κεχαγιάς Κωνσταντίνος, Λιάκος Χρήστος, Παντελοπούλου Ελεάννα, Παπαδόπουλος Σπύρος, Σπυρόπουλος Θοδωρής, Φράγκου Μαρία, Χριστοπούλου Μαριλού. ΒΟΛΕΪ ΔΙΠΛΩΜΑ Για την κατάκτηση της 1ης θέσης στη Κατηγορία Γυναικών στον όμιλό τους: Γαλανοπούλου Αικατερίνη, Γιακουμή Γρηγορία, Δημητροπούλου Αμαλία, Καράμπελα Ευγενία, Καράμπελα Χρυσούλα, Κοντογόνη Γιώτα, Μανιάτη Ειρήνη, Μαργέλη Ελένη, Μαργέλη Ολγα, Μέγγου Ορέστεια, Μπότη Ευγενία, Μπότη Καλλιρρόη, Μυλωνά Αναστασία, Νικολιτσέα Γεωργία, Παπουτσή Ελένη, Ρομπάκη Αικατερίνη, Τζώρτζη Πηνελόπη, Φιλιπποπούλου Αγγελική. Για την κατάκτηση της 1ης θέσης στη Κατηγορία Παγκορασίδων στον όμιλό τους: Γαλανοπούλου Αικατερίνη, Δημητροπούλου Αμαλία, Καράμπελα Χρυσούλα, Κοντογόνη Γιώτα, Μανιάτη Ειρήνη, Μαργέλη Όλγα, Μέγγου Ορέστεια, Μυλωνά Αναστασία, Νικολιτσέα Γεωργία, Τζώρτζη Πηνελόπη Για την κατάκτηση της 1ης θέσης στη Κατηγορία Κορασίδων στον όμιλό τους: Γιακουμή Γρηγορία, Καράμπελα Ευγενία, Μαργέλη Ελένη, Παπουτσή Ελένη, Ρομπάκη Αικατερίνη, Φιλιπποπούλου Αγγελική. ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΔΙΠΛΩΜΑ  Αδαμοπούλου Στεφανία για την κατάκτηση της 2ης θέσης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Europe Κορασίδων και της 2ης θέσης στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ν.Δ. Ελλάδος στην Κατηγορία Κορίτσια  Μαρισέλ Ξάνθη για την κατάκτηση της 2ης θέσης στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ν.Δ. Ελλάδος στην Κατηγορία Κορίτσια Junior. Για τις αθλητικές επιδόσεις τους το 2015: Αδαμόπουλος Κωνσταντίνος, Αδαμοπούλου Αγγελική, Γούλας Ανδρέας, Κολινιάτης Εμμανουήλ, Κολιτσιδάκης Ηλίας, Κρασόπουλος Παναγιώτης, Λημνιός Γεώργιος, Μακροπούλου Εύα, Πατικοπούλου Άρτεμις, Σιαφάκας Αλέξανδρος, Σιαφάκας Αριστοτέλης, Τσάμης Στάθης, Τσαπάρα Διονυσία. - 

***   Σούπερ Λίγκα  Α΄  Εθνική  για την 24η αγωνιστική Σ/Κ/Δ  :
 
Την 27 , 28 και 29/02/2016 :

Νίκη γοήτρου η Καλλονή, 2-1 τον Πλατανιά 
Σάββατο 27/02/2016:
ΑΕΛ . ΚΑΛΛΟΝΗ -ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ  2-1 ,(1-0) .- ^
Τα  γκόλ  : Ο Μάρκοβιτς στο 20΄ και ο Ελακόπουλος στο 56΄ ήταν οι σκόρερ των γηπεδούχων, ενώ για τους Κρήτες μείωσε στο 71΄ ο Ανγκούλο.
Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθήνας)
Κίτρινες: Αναστασιάδης, Φαβάλι, Μίκιτς - Ντίνας, Γκνιάτιτς
 ΚΑΛΛΟΝΗ (Ν.Καραγεωργίου): Δαύκου, Σπυρόπουλος, Μίκιτς, Αναστασιάδης, Γκόλιας, Μπλάζιτς (53΄ Ελακόπουλος), Τσαμπούρης, Γεωργίου (88΄ Γιορέντε), Μανούσος, Φαβάλι, Μάρκοβιτς (77΄ Νομπέγκα)
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (Γ.Παράσχος): Σωτηρίου, Αποστολόπουλος, Ιτούα (75΄ Στανισάβλιεβιτς), Δημήτρης, Βάντερσον, Γκνιάτιτς, Γουνδουλάκης (25΄ Μιλούνοβιτς), Μουνάφο, Ντίνας, Ράμος (39΄ Τσουράκης), Ανγκούλο

Ο Ουάρντα «έσωσε την παρτίδα» για τον Παναιτωλικό κόντρα στην Ξάνθη
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -ΞΑΝΘΗ  2-2  .- ^
Τα  γκόλ : (69' πεν, 81' Ουάρντα - 34' Καπετάνος, 63' Παπαστεριανός)
Διαιτητής: Αλ. Δημητρόπουλος (Φθιώτιδας)
Κίτρινες: Ουάρντα - Λισγάρας, Νιέτο, Σολτάνι, Καρυπίδης
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γ.Ματζουράκης): Κυριακίδης, Κέβιν (70΄ Μαρτίνες), Κούσας, Ρουσκουγιέδα (46΄ Φερέιρα), Κάπελ, Παπάζογλου (14΄ Βασιλούδης), Μάκος, Μαρκόφσκι, Πάουλο, Μύγας, Ουάρντα.
ΞΑΝΘΗ (Ρ. Λουτσέσκου): Ζαρόπουλος, Γουάλας, Σολτάνι, Λουσέρο, Παπαστεριανός (80΄ Σκουρτάι), Φλίσκας, Νιέτο (74΄ Ντιμιτρόφ), Ορφανίδης (58΄ Βασιλακάκης), Καπετάνος, Λισγάρας, Καρυπίδης.
Βίντεο :
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΞΑΝΘΗ 2-2 Α΄ ημίχρ  0-1  γκόλ 24η αγων  27/02/2016 : https://youtu.be/wbMgzL_9fAg .-
Παναιτωλικός- Ξάνθη 2-2 γκόλ δηλώσεις 27/02/2016  24η αγων :
https://youtu.be/YhuT--zDoZo .- 
~ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΞΑΝΘΗ 2-2   1ο γκόλ Παναιτωλικού 24η αγων  27/02/2016 : https://youtu.be/0yMTVFGRTks .-  

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ- ΞΑΝΘΗ 2-2 2ο γκόλ Ξάνθης 24η αγων  27/02/2016 : https://youtu.be/_KoqCwA9E4w .-                                                                                 ~ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΞΑΝΘΗ 2-2  γκόλ ισοφαρ  2η αγων  27/02/2016 : https://youtu.be/G4M287Naz-k .-

Ο ΠΑΟΚ... έσπασε το αρνητικό σερί με νίκη επί του Αστέρα
 
 ΠΑΟΚ-ΑΣΤΕΡΑΣ Τρίπολης   2-0 , (1-0).-^
Τα  γκόλ : (17' Πέλκας, 77' Μακ)
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αλέξανδρος Αρετόπουλος (Τρικάλων)
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Χατζηισαΐας, Κίτσιου, Λέοβατς, Αντόνις /Παντελιάδης, Σανκαρέ, Δημούτσος
ΠΑΟΚ: Βελλίδης, Βίτορ, Χατζηισαΐας, Τζαβέλλας, Κίτσιου (62΄ Κάτσε), Λέοβατς (81΄ Κοροβέσης), Τσίμιροτ, Αντόνις (71΄ Τζιόλης), Πέλκας, Μυστακίδης, Μακ.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Μπαντής, Αλόκο, Σανκαρέ, Ζησόπουλος, Παντελιάδης, Λίμα (46΄ Μούκαμ), Δημούτσος, Χαμντανί, Λούι (79΄ Φούντας), Μάσα (62΄ Ιωαννίδης), Μπερτόλιο.
Βίντεο :
~ ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρ 2-0    Α΄ ημίχρ   1-0  γκόλ  24η αγων  27/02/2016 : https://youtu.be/DfOC5WXCI7o .-

 Κυριακή 28/02/2016
Πρωταθλητής από τον Φεβρουάριο ο Ολυμπιακός
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -ΒΕΡΟΙΑ  3-0 .- ^
Τα  γκόλ :  οι Φουστέρ (19, 65`) και Πουλίδο (83`).
Βίντεο γκόλ από αγώνα  :
~  ΟΣΦΠ-ΒΕΡΟΙΑ  3-0  24η  αγων  28/02/2016 :  https://youtu.be/KIXQFX01qMM .-
Διαιτητής: Βάτσιος (Δυτικής Αττικής)Κίτρινες κάρτες: Ζντιέλαρ - Σιόντης
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Σίλβα): Ρομπέρτο, Ντα Κόστα, Βούρος, Τσιμίκας, Σαλίνο, Κασάμι, Ζντιέλαρ (46` Μπουχαλάκης), Τσόρι Ντομίνγκες (66` Φορτούνης), Φουστέρ, Κολοβός (66` Ερνάνι), Πουλίδο.
ΒΕΡΟΙΑ (Ελευθερόπουλος): Καντιμοίρης, Νέτο, Πούγγουρας, Μαλόν, Μπράβο, Ανάκογλου (84` Μεληκιώτης), Γιουσούφ, Ναζλίδης (71` Καϊκούτ), Μαγιέφσκι (59` Γεωργιάδης), Άρτσε, Σιόντης.

Ματσάρα και «διπλό» του ΠΑΣ στην Κομοτηνή
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ   2-4 .- ^
Τα γκόλ : Ο Χρήστου με αυτογκόλ στο 36', ο Σκόνδρας στο 67', ο Μανιάς στο 73' και ο Ίλιτς στο 85' τα γκολ των φιλοξενούμενων. Οι γηπεδούχοι, που πλέον «βυθίζονται» στον υποβιβασμό, προηγήθηκαν δύο φορές με τον Ιγκορ στο 12' και με πέναλτι του Ντιγκινί στο 55'.
Διαιτητής: Δελφάκης (Αρκαδίας)
Κόκκινη: 12΄ Ανσαριφάρντ
Κίτρινες: Μπακασέτας, Μπαργκάν, Χαλκιαδάκης - Στάθης, Μανωλάς, Μαχαμάτ, Ατζαγκούν
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Μαρίνος Ουζουνίδης): Διούδης, Τασουλής (77΄ Μπαργκάν), Κόρμπος, Ρισβάνης, Τζανδάρης (64΄ Χαλκιαδάκης), Σιώπης, Μπακασέτας, Βλάχος, Καραμάνος, Μασούρας (60΄ Καθάριος), Ανσαριφάρντ.
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Άκης Μάντζιος): Βερέμκο, Μουλόπουλος, Μανωλάς, Μαχαμάτ, Μίνγκας (77΄ Τοπί), Ατζαγκούν, Γιάχιτς, Στάθης (90΄+ Παππάς), Γιακουμάκης (87΄ Μπεν), Τριποτσέρης.
Video :
~Πανθρακικός-ΠΑΣ Γιάννενα 2-4  24η αγων  28/02/2016: https://youtu.be/RxkOsF9ZUeU
Ο Λεβαδειακός «άλωσε» τη Νέα Σμύρνη με δύο τελικές...
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ  0-2 .- ^
Video: δύο γκολ του Γιακουμάκη στο 5ο και 45ο λεπτό
 ~Πανιώνιος- Λεβαδειακός 0-2  24η αγων  28/02/2016 : https://youtu.be/fO9PF7v_bVA
Τρίτο σερί γκολ του Βάργκας σε ντέρμπι, χάρισε ξανά τη νίκη στην ΑΕΚ
ΑΕΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ   1-0 .-^
To γκόλ : 79΄ Βάργκας
Βίντεο γκόλ :
~ ΑΕΚ-ΠΑΟ  1-0 24η  αγων  28/02/2016 : https://youtu.be/ZjA2lk_DQuA .-
Διαιτητής: Κουκουλάκης (Ηρακλείου)
Κίτρινες: Τζανετόπουλος - Ζέκα, Βλαχοδήμος, Κουτρουμπής, Μέστο 
Κόκκινη: 90+5΄ Μέστο (δεύτερη κίτρινη)
ΑΕΚ (Γκουστάβο Πογέτ): Μπαρόχα, Μπακάκης, Αρθο, Κολοβέτσιος, Ντίντακ, Σιμόες, Γιόχανσον (75΄ Τζανετόπουλος), Βάργκας, Μπαρμπόσα, Πλατέλλας (64΄ Τζεμπούρ), Πέκχαρτ (64΄ Αραβίδης)ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αντρέα Στραματσόνι): Στιλ, Μέστο, Μολέδο, Τελάντερ, Πράνιτς, Ζέκα, Εσιέν (75΄ Κουτρουμπής), Αμπέντ (81΄ Μαμούτε), Καλτσάς (67΄ Βιγιαφάνες), Βλαχοδήμος, Μπεργκ

Δευτέρα 29-02-2016 :
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 

Αναλυτικά το πρόγραμμα της αγωνιστικής:
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/2Καλλονή - Πλατανιάς 1-0
(20' Φαβάλι)
Παναιτωλικός - Ξάνθη 2-2
(69' πεν, 81' Ουάρντα - 34' Καπετάνος, 63' Παπαστεριανός)
ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης 2-0
(17' Πέλκας, 77' Μακ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/215:00 (Καραϊσκάκη) Ολυμπιακός - Βέροια
17:15 (Κομοτηνή) Πανθρακικός - ΠΑΣ Γιάννινα
17:15 (Νέα Σμύρνη) Πανιώνιος - Λεβαδειακός
19:30 (ΟΑΚΑ) ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/219:30 (Περιστέρι) Ατρόμητος - Ηρακλής

***  Αναλυτικά το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής της Α1 Ανδρών:
Το  Άρης - ΑΕΚ ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της αγωνιστικής
Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 
Ο Κολοσσός νίκησε τα Τρίκαλα, κάλυψε και τη διαφορά
 Κολοσσός Ρ.-Τρίκαλα 79-69 .-
Διαιτητές: Πηλοΐδης, Αναστόπουλος Π., Βαρδάλος
Τα δεκάλεπτα: 22-19, 37-34, 60-49, 79-69.
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Άρης Λυκογιάννης): Λίντεν 8 (1), Ρέλεφορντ 14 (2), Σαλούστρος 6, ΜακΓκι 9, Λιούις 14 (2), Λαρεντζάκης, Μπιλλής 3 (1), Μανωλόπουλος, Ντέιβις 2, Γεωργαλλής 14 (4), Άχονεν 9 (3)
ΤΡΙΚΑΛΑ (Κώστας Φλεβαράκης): Σοκό 25 (2), Τζόουνς 9 (1), Βίλαλμσον, Καλλές 2, Ρόμπινσον 10, Κάντουγκαν 3, Τσιάρας 5 (1), Μπράουν 15, Βαρυτιμιάδης


Επέτρεψε στις νίκες το Ρέθυμνο, 75-67 τον Κόροιβο
 Ρέθυμνο-Κόροιβος  75-67.-
  Τα δεκάλεπτα: 17-18, 37-30, 60-47, 75-67.
Διαιτητές: Φούφης-Πουρσανίδης Γ.-Θεονάς
 ΡΕΘΥΜΝΟ (Θανάσης Σκουρτόπουλος): Σχίζας, Μάντεν 5, Γιαννόπουλος 18 (4), Στόουν 15 (2), Κάρτερ 7, Ντελινινκάιτις 5 (1), Σάφτενααρ 7, Τσακαλέρης 2, Χάροου 16 (1), Θεοδωρίδης
 ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (Χάρης Μαρκόπουλος): Τρότερ 10, Σλαφτσάκης 8, Βασιλόπουλος 10 (2), Τσάπιν 14 (4), Χάρις 10, Πουλιανίτης, Χριστοδούλου 3, Χάρντινγ, Χαριτόπουλος 12

Τέλος στο αρνητικό σερί έβαλε ο Απόλλων με «θύμα» την Κηφισιά
 Απόλλων Π.-Κηφισιά  73-66 .- 
Τα δεκάλεπτα: 14-14, 31-27, 48-41, 73-66
Διαιτητές: Σχινάς-Μάνος-Παντελίδης
 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Κώστας Μέξας): Αργυρόπουλος 5 (1), Τζαουάρα, Μέιερ 17 (2), Σάντλερ 7 (1), Γουντς 11, Βεργίνης 15 (3), Πάλμπλαντ 8 (1), Λαμπρόπουλος 2 (2), Άντερσον 8
ΚΗΦΙΣΙΑ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Στίγκερς 7 (1), Κασελάκης 11, Χογκ 22 (1), Ελ Αμίν 4, Γλυνιαδάκης 4, Μάρσαλ 3 (1), Γκίκας 5 (1), Πόποβιτς 1, Σμιθ 9

Ο ΠΑΟΚ σήκωσε ξανά «κεφάλι» με «διπλό» στην Τρίπολη
 Αρκαδικός-ΠΑΟΚ  66-68 .-  
Τα δεκάλεπτα: 15-18, 33-35, 47-51, 66-68
Διαιτητές: Χριστοδούλου-Παπαπέτρου-Ανδρικόπουλος
ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ (Γιάννης Καστρίτης): Καββαδάς 10, Βαν Όστρουμ 8 (2), Νουουτίνεν 2, Λι 3 (1), Λίτζιον 11 (1), Κ. Τζόουνς 18, Στεφανίδης 11 (1), Τ. Τζόουνς , Καλλινικίδης 3 (1), Τζουγκαράκης.
ΠΑΟΚ (Σούλης Μαρκόπουλος): Τέπιτς 15 (2), Μαργαρίτης 14 (2), Ντούβνιακ 3, Μάρκοβιτς 11, Χάτσερ 13 (1), Λιάπης, Κακαρούδης, Τσόχλας 8 (2), Δέδας, Κώττας 4.

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου
  
 Άρης-ΑΕΚ  77-76 .- ^

Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου
  
 Παναθηναϊκός-Λαύριο
 Ολυμπιακός-Καβάλα 

***  Το πρόγραμμα και η βαθμολογία Στην Α1 βόλεϊ ανδρών... :
Ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ - ΦοίνικαςΜεγάλη νίκη της Κηφισιά στον Έβρο επί του Εθνικού Αλεξανδρούπολης
Τα αποτελέσματα:
Παμβοχαϊκός-Παναχαϊκή 3-1 (27-29, 25-21, 26-24, 25-18)
Λαμία-Ορεστιάδα 2-3 (25-21, 25-21, 28-30, 13-25, 13-15)
Άρης-Ηρακλής 1-3 (23-25, 21-25, 25-15, 22-25)
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-3 (27-25, 22-25, 25-27, 20-25)
Εθνικός Αλεξ/λης-ΑΟΠ Κηφισιά 0-3 (19-25, 16-25, 20-25)
ΠΑΟΚ-Φοίνικας Σύρου 29/2   

 Το πρόγραμμα  Στην Α1 βόλεϊ Γυναικών:
Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου
 ΑΟ Θήρας-Ρέθυμνο 3-0 (25-19, 25-09, 25-20)
Τα αποτελέσματα:
ΑΟ Θήρας-Ρέθυμνο 3-0 (25-19, 25-09, 25-20)
Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός-Πανναξιακός 1-3 (10-25, 13-25, 25-15, 20-25)
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 3-2 (23-25, 25-15, 20-25, 25-17, 15-8)
Άρης-ΑΕΚ 3-2 (22-25, 25-19, 25-20, 23-25, 15-10)
Ηλιούπολη-Πορφύρας 3-0 (25-18, 25-14, 25-16)
Μαρκόπουλο-Αίας Ευόσμου 5/3
Ο Ολυμπιακός πήρε το ντέρμπι «διαφήμιση» από τον ΠΑΟ
Σάββατο 27 Φεβρουαρίου
Φιλαθλητικός - Πανναξιακός 1-3 (10-25, 13-25, 25-15, 20-25)
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 3-2 (23-25, 25-15, 20-25, 25-17, 15-8)
Άρης - ΑΕΚ 3-2 (22-25, 25-19, 25-20, 23-25, 15-10)

Κυριακή 28 Φεβρουαρίου
 Ηλιούπολη-Πορφύρας  3-0 (25-18, 25-14, 25-16)

Σάββατο 5 Μαρτίου
Μαρκόπουλο-Αίας Ευόσμου
***  Σαββατοκύριακο και αγώνες Β ΄Εθνικής 21η αγωνιστική :
Κυριακή 28/02/2016
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Βόλου -ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΛΑΡΙΣΣΑ 0-3 α.α.
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ -ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ Αστέρας
Α.Ο.ΤΡΙΚΑΛΑ -ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
Π[ΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ 1926 -ΛΑΜΙΑ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Καρδίτσας - ΚΑΣΣΙΟΠΗ
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ-Α.Ο.ΧΑΝΙΑ 

*** ***  Για την Γ΄ Εθνική 3ος Όμιλος Σ/Κ  17η  αγωνιστική :
 28/02/2016 :
ΠΑΜΒΡΟΥΣΙΑΚΟΣ-ΚΑΝΑΡΗΣ ΧΙΟΥ 2-1 .-
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΛΕΒΑΝΤΕ 4-0 .-
ΗΑΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ -ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ   0-3  α.α.
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ-ΠΣ Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ  0-4 .-
ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ -ΔΟΞΑ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ 1-0 .-
ΣΠΑΡΤΗ-ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 2-1 .-
ΑΙΟΛΙΚΟΣ-ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 2-0 .-

***  Για την Γ΄ Εθνική 3ος Όμιλος Σ/Κ  18η  αγωνιστική :
02/03/2016 :
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΕΝΩΣΗ Ερμιονίδας
Α.Ο.ΧΑΛΚΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ Ψαχνών
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ-ΠΑΟ Βάρδας
ΔΟΞΑ Νέας Μανωλάδας -ΑΙΟΛΙΚΟΣ
Α.Ο.ΛΟΥΤΡΑΚΙ-ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
ΚΑΝΑΡΗΣ Νενήτων- ΒΥΖΑΣ Μεγάρων
Α.Ο.ΛΕΒΑΝΤΕ -Α.Ε.ΣΠΑΡΤΗΣ 

 *** Τοπικά πρωταθήματα ΕΠΣΜεσσηνίας :
Α΄ Τοπικό  Σ/Κ  στην 23η αγωνιστική : ΄
Σάββατο 27/02/216
Α.Ο.ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ -Α.Ο.ΦΑΡΑΙ  0-2 .-
ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ Πύλου- ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ  4-1 .-
Α.Ο.ΔΩΡΙΟΥ-ΠΑΜΙΣΟΣ Μεσσήνης  1-2 .-
Τ.ΑΓΡΑΣ -ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Καλαμάτας  1-2 .-
Κυριακή 28/02/2016
Α.Π.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ Αρφαρών - ΕΘΝΙΚΟΣ Μελιγαλά  1-0 .- ^
Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ Καλαμάτας -Α.Ο.ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  0-3 .- ^
Α.Σ.ΑΝΔΡΟΥΣΗΣ-Α.Ο.ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ   2-0 .- ^
Α.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ-ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ  0-1 .- ^

***  Α1΄τοπικό 21η αγωνιστική
Σάββατο 27/02/2016
Α.Ο.ΜΕΘΩΝΗΣ-ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ.  2-1 .-
Α.Ο.ΟΜΟΝΟΙΑ -Α.Ο.ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ   1-1 .-
ΑΙΑΝΤΑΣ Καλαμάτας -Νέος ΑΡΙΣ  4-2 .-
Κυριακή 28/02/2016
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Παραλίας -Α.Ε.ΑΒΙΑΣ  0-1 .-^
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ Χώρας -ΑΠΟΛΛΩΝ Πεταλιδίου  3-2 .- ^
ΕΡΑΝΗ Φιλιατρών -ΑΚΡΙΤΑΣ Κορώνης   4-0 .- ^
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Καλαμάτας -ΗΡΑΚΛΗΣ  Καλαμάτας  0-4 .- ^

*** Β΄ Τοπικό ΕΠΣΜεσσηνίας
1ος Όμιλος
Σαββάτο
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ -ΘΥΕΛΛΑ Μερόπης 6-1 .-
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  Πλατύ -ΠΑΟ Καλού Νερού 0-1 .-
Κυριακή
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ-Α.Ο.ΦΥΤΕΙΑΣ  3-0 .- ^
Α.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ-Α.Ο ΠΑΤΙΣΤΑΣ  1-5 .- ^
Α.Ε.ΑΙΘΑΙΑΣ -ΔΙΑΓΟΡΑΣ Κοπανακίου  1-7 .- ^
ΑΑΣΤΕΡΑΣ Μικρομάνης -ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Καλαμάτας 5-0 .- ^
2ος Όμιλος
Δευτέρα 22/02/2016 : ΑΕΚ Καλαμάτας -ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Καλαμάτας  1-0 .-
Σάββατο
ΑΚΑΔΗΜΙΑ Πάμισος Μεσσήνης -Ατρόμητος Καλαμάτας 0-2 .-
ΔΟΞΑ Καλαμάτας - Α.Ε. Μάνης  Διακόπηκε
Κυριακή
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Καλαμάτας -ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ  1-2 .- ^
Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ -ΑΕΚ Καλαμάτας 3-1 .- ^
ΘΥΕΛΛΑ Χαροκοπιού-ΠΑΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 6-0 .- ^
ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ Χώρας -ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ανάληψης 0-1 .- ^
*** Γ΄ Τοπικό ΕΠΣΜεσσηνίας
Δευτέρα 22/02/2016
1ος Όμιλος
ΘΗΣΕΑΣ Καλαμάτας -Α.Ο.ΧΑΤΖΗ  5-1 .-
ΝΕΔΟΥΣΑ Αλαγωνίας -ΝΕΣΤΩΡΑΣ Πύλου 1-3 .-
2ος Όμιλος

~ ΑΠΟ ΤΙΣ  ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2016  :
~   Η Εφημερίδα  μας    ARFARA  NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Σάββατο  20 Φεβρουαρίου  2016: http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-20-2016.html .- 
 Η Εφημερίδα μας ARFARTA  NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Κυριακή 21  Φεβρουαρίου 2016 : http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2016/02/arfarta-news-21-2016.html .- 
Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016 : http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-22-2016.html .-
Η Εφημερίδα  μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Τρίτη 23 Φεβρουαρίου  2016 : http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-23-2016.html .- 
~  Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Τετάρτη  24  Φεβρουαρίου 2016:  http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-24-2016.html .-   
 ~ Το  αγιάζι της ενημέρωσης ,  arfara news ,Τετάρτη  24 Φεβρουαρίου 2016  : http://stamos-dynami.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-24-2016.html . -
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ Από τις δικές μας περιηγήσεις Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου  2016 , 11ο κεφάλαιο -μέρος  :  http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2016/02/24-2016.html  .- 
~ Η Εφημερίδα  μας   ARFARA  NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου  2016 :  http://snsarfara.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-25-2016.html  .-  
~  Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης  26 Φεβρουαρίου  2016 : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-26- 2016.html .-  
Το  αγιάζι της ενημέρωσης Arfara News Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016   :  http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-26-2016.html .-
~ Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Σάββατο 27 Φεβρουαρίου  2016   :  http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-27-2016.html .-  
~   ~ Αθλητικό Σαββατοκύριακο  27  και 28  Φεβρουαρίου  2016  :  http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2016/02/27-28-2016.html .-   

~    ~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Κυριακή 28  Φεβρουαρίου  2016 :  http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-28-2016.html .- 
~                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                    
~ Συνεργάτης σε (10) Ιστολόγια Αναρτήσεων: 
 1. STAMOS
-ARFARA -GREECE
, 2. Arfara-Messinias-
asteras-arfaron
, 3. Stamos
Arfara Messinias Greece
, 4. ARFARA - KALAMATAS , 5. ASTERAS ARFARON
2011
, 6. Arfara-Messinias 2 , 7. stamos-dynami , 8. Arfara-Messinias , 9. Arfara-Messinias 1 -
FOTOS
, 10. vlasios , 11. ΑΡΦΑΡΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,
12. http://arfara-messinias-stamos-2010  , ~13. http:// arfara-messinias-news.blogspot.com ,
14. http://dimmetop.arfara.blogspot.com  , 
15. http:// arfara-messinias-news.blogspot.com , https://www.facebook.com/panathinaikokoinima , ^ STAMOS -ARFARA -GREECE ,^  stamos-dynami  ,^ Arfara-Messinias  ,^, Arfara-Messinias 1 - FOTOS  ,http://dimmetop.arfara.blogspot.com  , Arfara-Messinias 2  ,
  
 ***   BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:  

1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   4486 video.  -    Σταματης Σκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =  Stamos Skoulikas  http://www.youtube.com/stamatios01   ,    2795 video.     σταμος σκουλικας ,  3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,. http://www.youtube.com/vlasiskal , =      2819   video. -  https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                        10.097  βίντεο   .- 
***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ~    http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home   , 4801 /. -    https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas ,
https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258 , 590 /  -   https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas ,
https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.561   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook ,                        
*** https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   568 -       https://twitter.com/  ,   Skoulikas
@stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  
~ https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935  510. -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ     
~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105 .- = Βρωμόβρυσης  Σύλλογος ΔΑΓΡΕ  139  .                
*** http://www.twitter.com/stamos01/  , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-  
~

Δεν υπάρχουν σχόλια: