ΟΣΦΠ-ΠΑΟ 66-51(27-36)

ΟΣΦΠ-ΠΑΟ  66-51(27-36)

Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2010

Ελεύθερες Σκέψεις ....από όσα μας γράφουν , 18/09/2010 *

Ελεύθερες Σκέψεις .... από όσα μας γράφουν , 18/09/2010 :
~ ** Ι. Ναός Αγίας Θεοδώρας Μπάστα Αρκαδίας 11/09/2010 (

http://www.youtube.com/watch?v=BtQHeRN6ZhA~ ** Στην Αγία Θεοδώρα Μπάστας - Μεγαλόπολης Ι.Ν με τα 17 δέντρα στην σκεπή του 2010

http://www.youtube.com/watch?v=iYpIGGY9SxA~ ** Ι.Ν. Αγίας Θεοδώρας στη Μεγαλόπολη - Μπάστα - Ισαρη 11/09/2010

http://www.youtube.com/watch?v=DnSyIvzGURc~ ** Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΜΠΑΣΤΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 11/09/2010

http://www.youtube.com/watch?v=CJ3mWjbPwlM**

** Photobucket

** ΜΑΧΗ ΠΕΡΙ ΤΟ ΜΑΝΙΑΚΙ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ
Στο υπ αρίθμ . 213 φύλλο του Απριλίου - Ιουνίου 2005 , της εφημερίδας ¨ ΗΧΩ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ " έγραφε ο αξέχαστο και ήρεμη δύναμη Αρφαραίος Αλέξανδρος Ιωα . Λαφαζάνος :
Ο Παπαφλέσσας την 29 Απριλίου εξελθών του Ναυπλίου , ανέβη εις Τρίπον , μαθών δε ότι οι υπό τον Ιμπραήμ 6,000 στρατιώτες εισήλθαν εις Κυπαρισσία , έδραμεν προς αναζήτησιν αυτού .-
Την 16 Μαϊου ηγούμενος πολλών μαχητών , μετά των οπλαρχγών Κεφάλα , Σταυριανού Καπετανάκη , Βοϊδή Μαυρομιχάλη , Αθανασούλη Κουμανδουράκη , Αθανασίου Κυριακού , κατέλαβε την οχυράν θέσιν Μανιάκι , κείμενην εις τον Δήμο Φλεσιάδος , της επαρχίας Τριφυλλίας .-
Εκεί , διέταξε την κατασκευή τριών ταμπουριών και κατέλαβεν ο ίδιος τα μάλλον εκτεθειμένα .-
Μετά ολίγον εφάνησαν πέριξ της πεδιάδος κεκαλυμμένο υπό των Αράβων , άμα δε τη προσέγγισει αυτών , οι Έλληνες πτοηθέντες εκ του πλήθους των πολεμίων , ήρξαντο α φεύγωσιν , αλλά ο Παπαφλέσσας μετά 500 ανδρών απεφάσισεν να πολεμήσει μέχρις εσχάτων , προτιμήσας ένδοξον θάνατον ή άτιμον φυγήν .-
Υπομνήσας εις τους στρατιώτας του , τας νίκας του Βαλτετσίου , των Δολιανών και της Τριπολιτσάς , ενέπνευσεν αυτοίς θάρρος και ενθουσιασμόν .-
Ο εχθρός περιζώσας τα τρία χαρακώματα , ήρξαντο αιματηράς και πεισματώδους μάχης , ήτις διήρκεσεν επί 9 εννέα ώρας .- Οι πολιορκούμενοι απέκρουσαν πολλάς των πολεμίων εφόδους .- Μραϊμης βάνει τη φωνή , λέγει του Παπαφλέσσα , έβγα Φλέσσα προσκύνησε με ούλο σου τ ασκέρι .-
Δεν σε φοβούμ Μπραήμ πασά , στο νού μου δε σε βάνω .-
Αλλά , μετά από πολύωρον αιματηρόν αγώνα , καθτα πέριξ των χαρακωμάτων , εκαλύφθησαν δι εχθρικών πτωμάτων , εισώρμησαν οι Άραβες εις τα ασθενή οχυρώματα , και τότε συνήφθη αγών δια των λογχών και ξιφών .-
Εκ δε των εχθρών εφονεύθησαν 1200 και άλλοι τόσοι επληγώθησαν .- Έπεσον όμως εν τη μάχη ταύτη , ο αρχηγός Γρηγόριος Δηκαίος ή Παπαφλέσσας , ούτινος ο κρμός ευρέθει ακέφαλος , εν μέσω των πτωμάτων των Αράβων , ο Κεφάλας , ο Κουμουνδουράκης , ο Βοϊδης Μαυρομιχάλης , ο Κανάκης εξ Άργους , ο Δ . Νικήτας , ο Παπαγεώργης εκ Περιθορίου της Τριπόλεως , οι Λάκωνες οπλαρχηγοί , Κατσανός και Τσαλαφατινός , με 120 ακόμη Μανιάτες , ο Παναγιώτης Λίβας από το ΑΡΦΑΡΑ , και ο Αναγνώστης Μπιτσάνης από την Πολιανή , και 300 περίπου Κοντοβουνήσιοι , ήτοι περί τους 800, και ο Μήτρος Μποταϊτης εκ του Μποτιά του Δήμου Μαντινείας .-
Μετά δε το πέρας της μάχης , διέταξεν ο Ιμπραήμ , ωα σηκώσουν το σώμα του Παπαφλέσσα , να του δέσουν το κεφάλι ως τον λαιμόν , να πλύνωσι τα γένεια του και να τον στηρίξουν εις ένα ξύλον , ώστε να φαίνεται ότι ίσταται ορθός , Αφού έγιναν όλα αυτά , ο νεκρός εφαίνεται ως να ήτο ζωντανός.- Τότε , ο Ιμπραήμ εστάθη ακίνητος και άφωνος και τον παρετήρησε ολίγον , και έπειτα εγύρισε και είπε προς τους αξιωματικούς , οι οποίοι ήσαν ολόγυρα του , αυτός ήτον ικανός και γενναίος άνθρωπος και καλύτερον ήτο να επαθαίναμεν άλλην τόσην ζημίαν , αλλά να τον επιάναμεν ζωντανόν , διότι πολύ ήθελε μας χρησιμεύσει .-
Η αραπιά τους έζωσε μια κοσαριά χιλιέδες , Άϊντε παιδιά , να πιάσωμε στο Ερημομανιάκι , και αρχίσανε τον πόλεμο απ΄την αυγή ως το βράδυ .- Και στα Ταμπούρια πέσανε αυτοί οι Αραπάδες .- Ο Φλέσσας βγάνει μια φωνή , παιδιά θα σας ειδώ αν ήστε παλικάρια , και σπαθιά τραβήξανε και κάνουν το γουρούσι .-
Μια μπαταριά του ρίξανε πικρή φαρμακωμένη , τον Φλέσσα τον εσκότωσαν , μαζί με τον Κεφάλα , όσοι είσθε φίλοι κλαύσετε , και εσείς εχθροί χαρείτε .- Η τόλμη και η ανδρεία του Δικαίου ή Παπαφλέσσα ,είναι εκ των σπανίων παραδειγμάτων , άτινα αναφέρει η ιστορία , (Οι τριακόσσιοι του Λεωνίδα στην Αλαμάνα - Πλαταιές ) , διότι κατά τοιούτου φοβερού εχθρού , μόνον τοιούτος ήρωας απεφάσιζε το τόλμημα!!!
Τοιούτον τέλος έσχεν η μάχη του Μανιακίου , η δημώδης Μούσα αφιέρωσεν εις τον θάνατον του Παπαφλέσσα , στίχους ποιητικούς ποητικωτάτης καλλονής , και συγκινητικωτάτης αρμονίας , στίχους όπου κάλλιστα δύνανται να παραβληθώσι προς τα αρχαία κλασικά ραψωδήματα , είναι δε οι εξής :

Του Φλέσσα η μάννα κάθεται στην Πολιανή την ράχη ,
τα κοντοβούνια γνάντευε και τα πουλιά ρωτάει .-
Πουλάκια μ΄αηδονάκια μου , πουρχεσθε στον αέρα ,
μην είδατε το στρατηγό , τον Φλέσσα αρχιμανδρίτη ;
Στα Κοντοβούνια πέρασε και στα Σουλιμοχώρια ,
και παλληκάρια μάζωνε , όλους Κοντοβουνήσιους .
τα μάζωξε , τα σύναξε , τακαμε τρεις χιλιάδες .-
Εμπρός , εμπρός μωρέ παιδιά , στο Νιόκαστρο να πάμε ,
να κάμωμ ένα Πόλεμο με τους στραβαραπάδες ,
και αν δε σας ντύσω μάλαμα , Φλέσσα να μη με πούνε .-
Και ο Κεφάλας τώλεγε και ο Κεφάλας λέγει .
Του Μισιρού η Αραπιά στο Νιόκαστρο ειν ΄φερμ΄φνη .
Σώπα Κεφάλα ,μην το λές , και μην το λουβεντιάζης . -

Την επιούσαν ο Ιμπραήμ επορεύθει εις την Αρκαδίαν , οι κάτοικοι , προλαβόντες έφυγον εις τα όρη , και αφού έσφαξε και ηχμαλώτησεν όσους δεν επρόφθασαν να φύγωσιν, επέστρεψε εις Νεόκαστρον .-
Την 22α Μαϊου διεσπάρησαν ιππείς ως τας πεδιάδας της Μεσσηνίας και έκαψαν τα χωριά Ασλάναγα , Μπισμπάρδι , Βρωμόβρυση , Μαυρομμάτι , και άλλα και επροχώρησεν έως το Ασπρόχωμα .-
Ο Πετρόμπεης με ικανούς Μανιάτες , ωχυρώθη εις Καλύβια Καλαμών και εις Μοναστήρι Βελανιδιάς και Προφήτου Ηλίου και εκεί ανέμενε τον εχθρόν , ατυχώς όμως διεφώνησαν ο Μουρτζίνος και Τζανετάκης , και άλλοι οπλαρχηγοί , νομίζοντας ότι αι θέσεις αυταί δεν ήσαν προς μάχην , και απεσύρθησαν αυτοί , ως εκ τούτου δε ο Μαυρομιχάλης , απέσύρθη εις Γιάιτσαν .-
Ο Ιμπραήμ εισέβαλεν εις Καλαμάταν και έφθασεν έως την Μαντίνειαν , και αντίστασην ουδεμίαν εύρεν , επιστρέψας την Καλαμάτα , τα Σελιτσιάνικα Καλύβια , τα Μοναστήρια του Προφήτου Ηλίου και της Βελανιδιάς , και επανελθών εις Νησίον , κατέστρεψεν όλην την Μεσσηνίαν .-
sns arfara stamos01 2020

**** ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΑΣ :
Η εκκλησία του Προφήτη Ηλία στο Μελιγαλά Μεσσηνίας , κτίστηκε το 1830 , το δε ρολόϊ το 1930 και είναι δωρεά του Μελιγαλαίου , Ηλία Μκρή , που έστειλε χρήματα από την Α!μερική .- Από εκεί εστάλει και ο μηχανισμός του ρολογιού .- Έχει ύψος 30 μέτρα και δύο καμπάνες .- Ημικρή χτυπά τα τέταρτα , & τις μισές 1/2 και τα τρία τέταρτα 3/4 και η μεγάλη καμπάνα τις ώρες .-
Το ρολόϊ είναι το καμάρι και το σήμα κατατεθέν του Μελιγαλά και των Μελιγαλαίων .-

~ ** ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ:

*** Ο / Η Γεώργιος Beneas έστειλε μήνυμα στα μέλη του Pigada Μελιγαλά Πηγάδα Μελιγαλά Εθνική Μνήμη !

Γεώργιος Beneas17 Σεπτεμβρίου 2010 στις 9:04 pm
Θέμα : Αρχιερατικό Μνημόσυνο στην Πηγάδα Μελιγαλά !
http://www.facebook.com/l/4e924RsHcaoeXwDqKRIHitsqWBA;beneas13.blogspot.com/2010/09/blog-post_6086.html

~** «ΠΗΓΑΔΑ» ΙΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ Η
«Πηγάδα» βρίσκεται στο νοτιοδυτικό μέρος της κωμοπόλεως, στην βορινή πλευρά της επαρχιακής οδού προς την Αρχαία Ιθώμη. Στη θέση της, με πανελλήνιο έρανο, στήθηκε το 1958 μεγαλοπρεπές κι επιβλητικό «Μνημείο των Μαρτύρων 1944». Σε μικρή απόσταση ένας πελώριος Σταυρός από πεντελίσιο μάρμαρο, που δεσπόζει ολόκληρου του Μεσσηνιακού κάμπου, θυμίζει στους διασχίζοντες τη χώρα του Αριστομένη την υπέρτατη θυσία στο βωμό της Πατρίδος, των Ηρώων και Μαρτύρων του Μελιγαλά. Το 1969 διετέθησαν από την Κυβέρνηση οι αναγκαίες πιστώσεις για την αναμόρφωση του χώρου του Μνημείου. Η Εκκλησία, τιμώντας τη μνήμη των τραγικών θυμάτων της κομμουνιστικής θηριωδίας, ανήγειρε στη θέση της ναΐσκο, στον οποίο έχουν συγκεντρωθεί και φυλάγονται τα οστά των Ηρώων. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος Δασκαλάκης αφιέρωσε το ναΐσκο στη μνήμη της Αναστάσεως του Κυρίου, με τη συμβολική έννοια της αναστάσεως εκ νεκρών.Ο τόπος του μαρτυρικού θανάτου των Ελλήνων Πατριωτών έχει αποβεί χώρος ιερός και προσκυνήματος των Πανελλήνων. Χιλιάδες Ελλήνων και ξένων επισκέπτονται κάθε χρόνο τον Κρανίου Τόπο της αιματόβρεκτης γης του Μελιγαλά κι αποτίουν τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους νεκρούς της μάχης του Μελιγαλά, που έπεσαν θύματα της κομμουνιστικής βαρβαρότητας.Εκεί, κάθε χρόνο, το Σεπτέμβριο την πρώτη Κυριακή μετά την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, τελείται πανελλήνιο Μνημόσυνο, με την επίσημη εκπροσώπηση των Αρχών και την συμμετοχή χιλιάδων Ελλήνων πολιτών. «ΠΗΓΑΔΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1944 ΕΘΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ
«ΤΑ ΕΘΝΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ» ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ

*** Δημιουργία Κέντρου για τυφλά παιδιά
Και τα παιδιά υποφέρουν από καούρες παιδιά παχύσαρκα σε κίνδυνο για παλινδρόμηση οξέος
Το " παραμύθι " του παππού Πρωταγόρα Ένα " παραμύθι " 2.400 χρόνων
Δημιουργία Κέντρου για τυφλά παιδιά
Καταχωρήθηκε : 17 Σεπτέμβρη, 2010 9.20 π.μ. PDT
16 με 19 ΣεπτεμβρίουΑνοιξε χθες τις πόρτες του το 1ο Φεστιβάλ του Συλλόγου γονέων , κηδεμόνων και φίλων ατόμων με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες « Η ΑΜΥΜΩΝΗ » , στο στρατόπεδο Κόδρα στην ...[[ Αυτό είναι μια περίληψη μόνο περιεχόμενο . Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μου για την πλήρη συνδέσεις, άλλο περιεχόμενο , και πολλά άλλα! ] ]

Και τα παιδιά υποφέρουν από καούρες παιδιά παχύσαρκα σε κίνδυνο για παλινδρόμηση οξέος
Καταχωρήθηκε : 17 Σεπτέμβρη, 2010 09:07 π.μ. PDT
Τα παχύσαρκα παιδιά ηλικίας άνω των 6 ετών διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση , την επώδυνη διαταραχή του πεπτικού που είθισται να αποκαλείται καούρες , αναφέρει ...[[ Αυτό είναι μια περίληψη μόνο περιεχόμενο . Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μου για την πλήρη συνδέσεις, άλλο περιεχόμενο , και πολλά άλλα! ] ]

Το " παραμύθι " του παππού Πρωταγόρα Ένα " παραμύθι " 2.400 χρόνων
Καταχωρήθηκε : 17 Σεπτέμβρη, 2010 05:01 π.μ. PDT
Μια φορά κι έναν καιρό , στα πολύ - πολύ παλιά χρόνια , τίποτα ζωντανό δεν υπήρχε πάνω στη γη . Στις στεριές και τις θάλασσες , στις λίμνες , στα ποτάμια και στον αέρα , ούτε ένα τόσο δα ζωάκι ή ψαράκι ή ...[[ Αυτό είναι μια περίληψη μόνο περιεχόμενο . Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μου για την πλήρη συνδέσεις, άλλο περιεχόμενο , και πολλά άλλα! ] ]

*** Γειά σου stamos1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ο greecelands σου έστειλε το παρακάτω μήνυμα στον πίνακα σου - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Καλημερα Καλως Ηρθατε ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Για να απαντήσεις στο μήνυμα του ακολούθα τον σύνδεσμο : http://www.sync.gr/greecelands/

*** Γειά σου stamos1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ο σου georgemman έστειλε το παρακάτω μήνυμα στον πίνακα σου - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ BLOG 2010 ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΩΡΑΙΟΤΕΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ BLOG ; Mε μεγάλη χαρά σας ενημερώνω ότι το blog μουhttp://health-beauty-internet.blogspot.com/είναι υποψήφιο στην κατηγορία " ΨΗΦΙΑΚΟ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ BLOG " παρακαλώ αν έχετε την καλοσύνη ψηφίστε το , σας ευχαριστώ εκ των προτέρων ! Ψηφίστε ΕΔΩ : http://polldaddy.com/poll/3765744/- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Για να απαντήσεις στο μήνυμα του ακολούθα τον σύνδεσμο : http://www.sync.gr/georgemman/

*** Γειά σου stamos1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ο xristossab σου έστειλε το παρακάτω μήνυμα στον πίνακα σου - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ευχαριστώ για το κάλεσμα σας , θα παρακολουθώ τα blog. Η αγάπη , τιμιότητα , κοινωνικότητα , ομιλιτηκότητα , αλληλεγγύη , κατανόηση και ΑΝΘΡΩΠΙΑ είναι σε κρίση . Αλλά δεν θα επιβιώσουν οι εγωιστές , ίσως όλοι μας , γιατί το εγώ είναι στην πραγματική κρίση.Καλό σας βράδυ .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Για να απαντήσεις στο μήνυμα του ακολούθα τον σύνδεσμο : http://www.sync.gr/xristossab/- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*** Maria Nieves Ramos Tacoronte σας προσκάλεσε για να δείτε / άλμπουμ του / της φωτογραφίας : Album : Orquidea ...... amistad Προβολή » άλμπουμ

*** [ eurofreedom ] Ντούτσε IL σε μπελάδες

Σοβαρή αναστάτωση για Ντούτσε ξεκίνησε φέτος το καλοκαίρι , όταν ο Λαός της Ελευθερίας Κόμματος κατέρρευσε . Ντούτσε Μπερλουσκόνι πετάξουν έξω συνιδρυτής του συνασπισμού Gianfranco Fini αφού αρνήθηκε να επιστρέψει τη νομοθεσία για να βοηθήσει Ντούτσε απόδραση κατηγορίες διαφθοράς . Μετά την εξορία της συμμάχου της , Ντούτσε έχασε 30 άλλους βουλευτές που υποστήριξαν Fini και πλειοψηφία του στο κοινοβούλιο . Ντούτσε έκτοτε από την πολιτική επίθεση . Επιμένει ότι ακόμη και χωρίς Fini , ο συνασπισμός του με Λίγκας του Βορρά εξακολουθεί να έχει την υποστήριξη περισσότερων από τα μισά voters.After της Ιταλίας μια σειρά από πολιτικές γκάφα και τα σκάνδαλα , Ντούτσε βρίσκει τον εαυτό του πολιτικά ευάλωτα, αντιμέτωπος με χαμηλή ακροαματικότητα την έγκριση και την απειλή χάνει τις εκλογές . Μπερλουσκόνι , 73 , έχασε επισφαλής συνασπισμός του πρώην φασίστες , αυτονομιστική βόρεια και τη δική του supporters.The εμφανώς δυσλειτουργικό ιταλική κυβέρνηση έχει αναγκαστεί να συμβιβαστεί με ένα δημόσιο χρέος μεγαλύτερο από το σύνολο του ΑΕΠ της Ιταλίας . Ντούτσε Μπερλουσκόνι πρότεινε πάνω από 30 δις ευρώ σε περικοπές του προϋπολογισμού κατά τα επόμενα δύο χρόνια , συμπεριλαμβανομένου ενός δισ. ευρώ, περικοπή στο εθνικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης , και την καταστολή της απάτης πληρωμές αναπηρίας . Μπερλουσκόνι επίσης έκκληση για μια τριετή δέσμευση πληρώσει για όλες τις κυβερνητικές workers.A σκηνή στο ιταλικό Κοινοβούλιο δείχνει τι μοιάζει , όταν οι κυβερνήσεις σχεδόν κατάρρευση guinealand . Τα μέλη του κοινοβουλίου πετάχτηκε πάνω από το κόκκινο δερμάτινες καρέκλες τους , τόνισε τα δάχτυλά τους σε κάθε άλλο , φώναξε , πλαστά τελευταίας στιγμής συμμαχίες ή υποστήριξε μεταξύ τους . Ένας υποστηρικτής Μπερλουσκόνι χτυπήσει ακόμα και ένα αποστάτη στο πρόσωπο με τα έγγραφα του εκστρατεία ! Βασίλης Venitis μούσες Μπερλουσκόνι έχει ο ίδιος σε σύγκριση με τον Μπενίτο Μουσολίνι , καταγγέλλοντας ότι όπως και το Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο ο δικτάτορας δεν έχει επαρκή πραγματική δύναμη . Μπερλουσκόνι έχει συχνά κατηγορηθεί για ένα δικτατορικό τρόπο διακυβέρνησης από την αντιπολίτευση και ακόμη και τα μέλη της δικής Δεξιούς επισημαίνει coalition.Venitis του έξω Ντούτσε δεν μπορεί να ελέγξει το πέος του! Ντούτσε παραγγελίες Μπερλουσκόνι μέχρι συμπαίκτες στην επίσημη κατοικία του, σαν να ήταν μια πλάκα από στρείδια , από τη δωδεκάδα και κατά προτίμηση τους νέους και νέες . Ντούτσε είναι θαυματοποιός . Ο κατάσχει πάντοτε μετά από μια έγκυρη πρόβλημα, αλλά το πράττει αποκλειστικά από το προσωπικό συμφέρον . Τα κόλπα του βασίζονται διασπούν Ιταλούς. Αν δεν του αρέσει κάτι , προσπαθεί αμέσως να τροποποιήσουν το σύνταγμα. Αυτό θα ήταν αδιανόητη σε οποιαδήποτε άλλη χώρα . Δεν μπορεί να εξαρτάται από τίποτα στην Ιταλία. Δεν έχει ακόμη και η αλήθεια και η διάλυση της χώρας. Η Ιταλία έχει καταστεί ολοένα και πιο αινιγματική , παράξενη , ακατανόητη , και θα συνεχίζει να είναι ένα κορυφαίο προορισμό διακοπών . Βασιλικός Venitis , twitter.com / Venitis , μούσες Ιταλία είναι το παγκόσμιο κέντρο της dolce vita . Η Ιταλία βρίσκεται σε κατάσταση πολιτικής άρνησης για χρόνια . Caesars συλλογίστηκε ότι οι Βρετανοί δεν μπορεί ποτέ να είναι πολιτισμένη , αλλά τώρα Βρετανοί είναι οι πιο πολιτισμένοι άνθρωποι στον κόσμο , καλώντας την Guineas Ιταλούς ! Ιταλοί λαγοκοιμάμαι μπροστά από τα τηλεοπτικά προγράμματα των μέσων ενημέρωσης τσάρος Ντούτσε Μπερλουσκόνι , που ο ίδιος έχει κάνει μια δουλειά πλήρους απασχόλησης για την προστασία Guineas του στο κοινοβούλιο με όλο και περισσότερα νέα νομοθεσία που θα τους σώσει από την ποινική δίωξη . Εν τω μεταξύ, Italokleptocrats αντιπολίτευσης καταβροχθίζουν ένας τον άλλον μέσω trivialities.Sicily αποτελεί προπύργιο μαφία , αλλά οι δομές εξουσίας υπόκοσμο επηρεάζουν τους ανθρώπους σε όλη τη χώρα . Οργανωμένου εγκλήματος αποτελεί το 7% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ιταλίας ( ΑΕΠ) . Οι περισσότερες επιχειρήσεις της Σικελίας δικαστικά Pizzo , η οποία κοστίζει κατά μέσο όρο 500 με 600 ευρώ το μήνα . Ότι αντιπροσωπεύει μόνο το 5% περίπου των εσόδων της μαφίας , αλλά ακόμη και έτσι , είναι σημαντικό για τη μαφία να το διατηρήσουν . Αν οι ιδιοκτήτες καταστημάτων αρνούνται να πληρώσουν , αυτοί μπορεί να τιμωρηθεί. Για παράδειγμα , τα κτίριά τους μπορεί να καταστραφούν ή να μπορούν να λαμβάνουν απειλές για τη ζωή . Omerta είναι ένας κώδικας της σιωπής , κοινή σε περιοχές της νότιας Ιταλίας , όπως η Σικελία , Καλαβρία , και Καμπανία , όπου μαφίες όπως Cosa Nostra , Drangheta , και η Καμόρα είναι ισχυρές . Omerta συνεπάγεται την κατηγορηματική απαγόρευση της συνεργασίας με τις κρατικές αρχές ή την εξάρτηση από τις υπηρεσίες της, ακόμη και όταν κάποιος έχει πέσει θύμα αξιόποινης πράξης. Ακόμη και αν κάποιος έχει καταδικαστεί για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε , είναι υποτίθεται ότι θα εκτίσει την ποινή χωρίς δίνοντας την αστυνομία οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την πραγματική εγκληματική , έστω και αν η ποινική δεν έχει καμία σχέση με τη Μαφία ο ίδιος. Εντός του πολιτισμού Μαφία , σπάζοντας Omerta τιμωρείται από τις κοινωνίες death.Secret τρέχει μέσα από το μωσαϊκό της ιστορίας της Ιταλίας ήθελα μισή κρυφό νήμα : από τον 19ο αιώνα εθνικιστών proto- γνωστό και ως Καρμπονάρων να Propaganda Due ( P2 ) , ένας αδίστακτος μασονική καταθέσει αποστολή να διεισδύσουν στα όργανα του κράτους και ενός κράτους που περιελάμβανε πολιτικοί , στρατιωτικοί, spooks , και Ντούτσε Μπερλουσκόνι. Οι εισαγγελείς έχουν προειδοποίησε επτά άτομα που υποπτεύονται ότι ανήκουν σε μια παράνομη σκευωρία . Μερικά είναι κοντά στο Μπερλουσκόνι . Γερουσιαστής Marcello Dell'Utri , που αγωνίζεται ήδη καταδικαστεί για συνδέσεις μαφία , η οποία δημιουργήθηκε το κόμμα με το οποίο ο Μπερλουσκόνι μπήκε στην πολιτική . Denis Verdini είναι υπήκοος διοργανωτής της τρέχουσας πολιτικής του οχήματός του , οι άνθρωποι του κινήματος Ελευθερίας ( PDL) . Nicola Cosentino ήταν κατώτερος minister.Flavio Carboni οικονομία της P3 , είναι ένας επιχειρηματίας δικάζεται για φόνο στα ακόμα - μυστηριώδη θάνατο , το 1982 , του Ρομπέρτο Κάλβι , εξέχων τραπεζίτης και P2 κινήσει . Carboni φυλακίστηκε σε σχέση με την P3 έρευνα . P3 συνωμοτεί για τα συμφέροντα περαιτέρω Μπερλουσκόνι με ένα μείγμα από αμφιβόλου γαλιφιές και βρώμικα κόλπα . P3 σκαμμένο στο σεξουαλική ζωή του υποψηφίου της αντιπολίτευσης , σχεδιάζονται για να επηρεάσει ένα πολιτικά ευαίσθητο έρευνα της διαφθοράς , και προσπάθησε να πάρει σε δικαστές , πριν αποφανθεί επί ένα μέτρο για τη χορήγηση Μπερλουσκόνι και άλλοι ασυλία από prosecution.In διαρρεύσει μέλη υποκλοπές των P3 αναφέρω μια αρχή σχήμα με το κωδικό όνομα του Καίσαρα , ο Μπερλουσκόνι τον εαυτό του ! Υπερασπίζοντας το P3 υπόπτων , και όχι απλώς να αφήνει τις εισαγγελικές αρχές κάνουν τη δουλειά τους , ο Μπερλουσκόνι αφήνει τον εαυτό του ανοικτή για το τέλος του είναι μαφιόζος . Ντούτσε Μπερλουσκόνι υποστήριξε τέσσερις υπουργούς που κατηγορούνται για ύποπτες συναλλαγές , και οι δύο από τους οποίους στη συνέχεια παραιτήθηκε . Ο γιος του πείρου μαφία αποκάλυψε ο Μπερλουσκόνι κατέβαλε τον πατέρα του πολλά εκατομμύρια ευρώ . Στη συνέχεια, σε μια σύμβαση για τη νεολαία των Ατόμων του Κόμματος της Ελευθερίας , ο Μπερλουσκόνι έκανε τους τίτλους με τον υπαινιγμό νεαρές γυναίκες θα πρέπει να αναζητήσει για πλούσιους φίλους . Επίσης, στενός σύμμαχος του Giorgio Stracquadanio προκάλεσε ευρείες επικρίσεις για τα λεγόμενά μου ήταν εντελώς θεμιτό για τις γυναίκες να χρησιμοποιούν το σώμα τους για να ξεκινήσει careers.Berlusconi τους ικανότητες της έγκρισης s είναι περίπου 37 τοις εκατό , σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση , κάτω από περισσότερο από τέσσερα τοις εκατό από το δημόσιο δημοσκόπηση ληφθεί το Μάιο . Ντούτσε δεν έχει πλέον την πλειοψηφία . Είναι προσπαθεί τις τελευταίες μέρες για να πάρει από τους συμμάχους κεντρώο κόμματα, αλλά μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει succeeded.The πρώτη δοκιμασία της ικανότητας της Ντούτσε να παραμείνει στην εξουσία έρχεται στο τέλος του μήνα , όταν το Κοινοβούλιο ψηφίσει επί πέντε σημείων σχέδιο για την ανάκαμψη της στάσιμης οικονομίας της Ιταλίας . Ντούτσε θα κερδίσει πιθανόν την ψηφοφορία, διότι ο συνασπισμός Fini δεν θέλει να οδηγηθούν σε εκλογές πριν από τα κέρδη αρκετή υποστήριξη για να έχουν μια πιθανότητα στη νίκη . Και το κόμμα Berlusoni είναι εξίσου ευάλωτες. Ντούτσε δεν είναι υπέρ της άμεσης εκλογών . Θα χάσει κάποια υποστήριξη της Λίγκας του Βορρά , και δεν μπορούσαν να κερδίσουν τη Γερουσία .
__._,_.___
Απάντηση στον αποστολέα Απάντηση στην ομάδα Απάντηση μέσω του post web Ξεκίνησε ένα Νέο Θέμα Μηνύματα σε αυτό το θέμα ( 1 )

*** ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΑΣ :
~ ** http://dimmetoparfara.blogspot.com/2010/09/07-2010.html , Τρίτη , 7 Σεπτεμβρίου 2010Από τα παραμύθια της Κύπρου Τρίτη 07 Σεπτεμβρίου 2010

~ ** http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2010/09/07-09-2010.html , Τρίτη , 7 Σεπτεμβρίου 2010 Ψάχνω , , , Βρίσκω ... Διαλέγω .... Γράφω ... Τα Νέα μας και π.α. 09/07/2010

~ ** http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.com/2010/09/08-09-2010.html , Τετάρτη , 8 Σεπτεμβρίου 2010
Από τα παραμύθια της Κύπρου Τετάρτη 08/09/2010


~ ** http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2010/09/892010.html , Τετάρτη , 8 Σεπτεμβρίου 2010 Aυτοί που μας θυμούνται και μας γράφουν ... Διαλέγω και γράφω 8/9/2010

~ ** http://snsarfara.blogspot.com/2010/09/09-09-2010.html , Πέμπτη , 9 Σεπτεμβρίου 2010Ψάχνω , , , Βρίσκω ... Διαλέγω .... Γράφω ... Τα Νέα μας και π.α. 09/09/2010

~ ** http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.com/2010/09/09-09-2010.html , Πέμπτη , 9 Σεπτεμβρίου 2010
Από τα παραμύθια , , , , της .... 09/09/2010


~ ** http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.com/2010/09/2010.html , Παρασκευή , 10 Σεπτεμβρίου 2010 ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ


~ ** http://snsarfara.blogspot.com/2010/09/blog-post_10.html, Παρασκευή , 10 Σεπτεμβρίου 2010 Αθλητικά Σούπερ λίγκα Πρόγραμμα αγώνων 2010-2011 .-

~ ** http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.com/2010/09/11-09-2010.html , Σάββατο , 11 Σεπτεμβρίου 2010
Μια διαδρομή στην Αγία Θεοδώρα Μπαστα - Μεγαλόπολης 09/11/2010


~ ** http://snsarfara.blogspot.com/2010/09/12-09-2010.html , Κυριακή , 12 Σεπτεμβρίου 2010 Ψάχνω , , , Βρίσκω ... Διαλέγω .... Γράφω ... Τα Νέα μας και π.α. Κυ , 12.09.2010

~ **http://vlasiosarfara.blogspot.com/2010/09/13092010.html, Κυριακή , 12 Σεπτεμβρίου 2010 Ειδήσεις ... Ψαχνω ... Βρίσκω .... Επιλέγω ... μας γράφουν και γράφω Δευτ . 13/09/2010

~ **http://vlasiosarfara.blogspot.com/2010/09/vlasis.html , Δευτέρα , 13 Σεπτεμβρίου 2010 ΒΛΑΣΗΣ - ΒΛΑΣΗΣ : Ειδήσεις ... Ψαχνω ... Βρίσκω .... Επιλέγω ... μας γρά ... ειδήσεις 2010

~ ** http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.com/2010/09/13-09-2010.html , Δευτέρα , 13 Σεπτεμβρίου 2010
Σχολίζοντας τα γραφόμενα ..... ελεύθερες σκέψεις ... Δευτέρα 13-09-2010


~ **http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2010/09/blog-post.html , Τρίτη , 14 Σεπτεμβρίου 2010 Ο Ευρωπαίος Παναθηαϊκός

~ ** http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.com/2010/09/2010_16.html , Πέμπτη , 16 Σεπτεμβρίου 2010 Προσκύνημα - Επίσκεψη στο ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010

~ ** http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.com/2010/09/17092010.html , Παρασκευή , 17 Σεπτεμβρίου 2010
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ...17/09/2010


~ **http://stamos-dynami.blogspot.com/2010/09/17092010.html, Παρασκευή , 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΟΜΟΡΦΑ .... ΚΑΙ ΩΡΑΙΑ ... Ψάχνουμε .... Βρίσκουμε .... Γράφουμε 17/09/2010

~ ** http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.com/2010/09/17092010.html , Παρασκευή , 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΜΗΤΕΡΑ : η μόνη ανιδιοτελής αγάπη ... 17/09/2010


~ ** http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.com/2010/09/18092010.html, Σάββατο , 18 Σεπτεμβρίου 2010 Ελεύθερες Σκέψεις .... από όσα μας γράφουν , 18/09/201 0 .-

*** Γυναῖκα, πεῖσμα τῆς Ἀσίας
Εἶσαι μία ἤπειρος τοῦ στήθους ἀπ᾿ τὸ βάθη τῶν φυλῶν
εἴσαι πλανόδια σὰν τὸ φεγγάρι ὁ πόνος εἶναι πλόκαμος κ᾿ ἡ ἀγάπη σου ὑδράργυρος γυναίκα, πεῖσμα τῆς Ἀσίας.
Ὅταν ἀφήνεις ἕνα βλέμμα στὶς κοιλάδες νὰ ὡριμάζει καθὼς οἱ ἄνεμοι τὸ ταξιδεύουν ὡς τὰ ὕψη νέμεσαι κλαδιὰ καὶ χύνεις δηλητήρια μέσ᾿ στὸ φεγγάρι.
Μόνη σὰ φόνος κατοικεῖς τὴ συνείδηση συνωμοτώντας ἀντίκρυ στὶς θεότητες τῶν πουλιῶν ἐσὺ μὲ μαῦρα ποταμικὰ μαλλιὰ ἐσὺ πάλι καὶ πάλι μὲ σκοτεινὰ μάτια.
Λέω στὸν ἥλιο νὰ σταθεῖ χωρὶς τὴν ἀγαθότητα σχίζοντας τὸ μεγάλο χρῶμα τοῦ ὀνείρου στὸν ἥλιο νὰ σὲ πολεμήσει μὲ βοερὸ θειάφι καὶ νὰ γκρεμίσει ὅλη τη θύμηση ποὺ μὲ παιδεύει.
Νὰ οἱ καιροὶ στὰ βήματά σου μ᾿ ἔφεραν οἱ φυτικοὶ δεινόσαυροι τὰ οὐράνια πλάτη μιὰ δέσμη χαλαρὴ τοῦ αἵματος ἕτοιμη νὰ σκορπίσει τότε ποὺ φώναζα δίχως ἀπόκριση:
Θέλω νὰ γίνω γαλάζιος.
Ἦρθες νὰ μείνεις ὡς τὸ θάνατο μὲ πορφυρὲς ἀνταύγειες ἀπ᾿ τὰ μέλη ρώτησα μὰ δὲν ἔμαθα ποὺ βρῆκες τὸ σκοτάδι σὲ μυστικὰ ρυάκια κλειδώνεις τὸν ἦχο σου μόνη μὲ τὴν ἐκρηκτικὴ φωνὴ τῆς σιωπῆς.
Ἦρθες νὰ μείνεις ὡς τὸ μακρινὸ χάραμα σώματα πέρασες ἀκόμη ταξιδεύεις.
Ἐγὼ δὲν ἔζησα κ᾿ ἡ ὀμορφιὰ τῆς Ἀττικῆς εἶν᾿ ὅλο τὸ ταξίδι μου Σὲ τόσους καημοὺς τραγουδώντας δὲν ξέρω τ᾿ ὅπλο τῆς λησμονιᾶς.
Νίκος Καρούζος

Δεν υπάρχουν σχόλια: